AB-verga­dering 7 juli: mooie reeks successen, maar klimaat­crisis nog niet erkend


7 juli 2021

Deze eerste fysieke vergadering van het Algemeen Bestuur sinds lange tijd was meteen de laatste voor het zomerreces. Een aantal grote onderwerpen werd besproken, waarbij we een aantal mooie successen hebben kunnen boeken. Hieronder een verslag.

3.1 Algemene Beschouwingen

Het Dagelijks Bestuur belooft een uitgestoken hand richting het Algemeen Bestuur. Ook streeft het naar een ‘Stroomopwaartse’ organisatie waar een duurzame, integrale ambitie de kern van is. Van beiden merken we in de praktijk niet veel. Een concreet voorbeeld is dat moties vaak niet worden ondersteunt, terwijl de inzet van de Partij voor de Dieren in dit waterschap wordt gewaardeerd. De hoogheemraad erkent dit: “Mogelijk is dit inderdaad motie vrees”.

Een ander voorbeeld is de huidige slogan van HDSR ‘Veilige dijken, droge voeten, schoon water’. Dit past niet binnen de huidige ambities en filosofie, waar met name een gezonde ecologie en een klimaatbestendig landschap met vooral voldoende water onderdeel van uitmaken. De Dijkgraaf heeft toegezegd dit mee te nemen richting het vaststellen van het WBP.

Ons voorstel om pompen, gemalen en rwzi’s te vergroenen is omarmt door het college en gaat daar meteen mee aan de slag. Een voorbeeld van dit vergroenen zijn de bushokjes met sedumdaken in de gemeente Utrecht en verkeersborden met ingebouwde insectenhotels.

Lees de gehele bijdrage hier.


3.2 Jaarstukken 2020

De Partij voor de Dieren heeft hiermee ingestemd.

3.3 Voorjaarsnota 2021

In de Voorjaarsnota 2021 staat ‘Stroomopwaarts’ centraal. De ‘Stroomopwaartse’ aanpak van HDSR betekent niet alleen integraal denken, het betekent ook vooruit kijken. In deze tijd juist ontzettend belangrijk. Tegelijkertijd zien we dat deze aanpak niet overal in de VJN wordt doorgevoerd. Eén daarvan is bodemdaling. Onder andere de klimaat- en stikstofcrisis brengen een grote opgave voor het veenweidegebied met zich mee, dat met alleen onderwaterdrainage niet op te lossen valt. Een brede aanpak is nodig, beginnend met een verkenning van de mogelijkheden en onmogelijkheden hiervan. Dit hebben we verpakt in de motie ‘Verkenning mogelijkheden en onmogelijkheden van transities in grondgebruik tbv aanpak bodemdaling.’. Deze motie is met positief advies van de hoogheemraad aangenomen. Lees hier de gehele bijdrage.


3.4 Water Beheer Programma 2022-2027

De Partij voor de Dieren is positief over het Water Beheer Programma 2022-2027, vanwege de ambities en prioriteiten die genoemd zijn. Wel missen we concrete doelen. Hiervoor hebben we de motie Smart Doelen ingediend met AWP, deze is overgenomen door het college.

Onze motie Standaard compensatie voor bomenkap in HDSR projecten is unaniem aangenomen, evenals de motie Grondwater Utrechtse Heuvelrug die we mede hebben ingediend.

Verder hadden we graag gezien dat in het WBP genoemd wordt waarom we vergaande maatregelen toepassen voor klimaatadaptatie en biodiversiteit met de motie Klimaatcrisis en biodiversiteitscrisis in voorwoord WBP. Deze is verworpen.

Lees hier de gehele bijdrage.


3.5 Vaststelling voorkeursalternatief dijkversterkingsproject Culemborgse Veer-Beatrixsluis

Er zijn nog veel onzekerheden rondom dit project, waaronder bijdragen om de biodiversiteit rondom dit dijktraject volop te benutten. Dit wordt in een latere fases concreet gemaakt. De Partij voor de de Dieren heeft ingestemd met dit voorstel.

3.6 Afronden verkenningsfase Waterberging en doorvoer Willeskop

Gedurende de verkenning bleek dat dit project complexer zou worden dan in eerste instantie gedacht. Voor met name natuur en cultuurhistorie is nu meer aandacht. De Partij voor de Dieren heeft ingestemd met dit voorstel.

Gerelateerd nieuws

AB-vergadering 19 mei: Motie ‘Carnivoor geef het door’ aangenomen!

Op de vergadering van 19 mei 2021 is onze motie ‘Duurzame Voedselkeuzes’ aangenomen, waarin het principe ‘Carnivoor, geef het...

Lees verder

Verslag AB 6 oktober 2021

Hieronder volgen de bespreekstukken van deze vergadering. 3.1 Voorkeursalternatief dijkversterking Salmsteke-Schoonhoven (SA...

Lees verder