Asgeir Pall Juliusson 127527 Unsplash

Natuur en Biodiversiteit

De grootste uitdaging van dit moment is om de aarde leefbaar te houden voor toekomstige generaties. Een aarde met schone lucht, een rijkdom aan dieren en planten, een vruchtbare bodem en niet in de laatste plaats: schoon water.

Schoon en zuiver water is de basis voor al het leven en verdient dus onze onvoorwaardelijke aandacht. Het aantal weidevogels in Nederland is de afgelopen vijfentwintig jaar met bijna 70% afgenomen en het aantal insecten zelfs met 76%. Als ons oppervlaktewater én het grondwater schoon zijn kan de natuur zich herstellen van het enorme verlies aan biodiversiteit van de afgelopen decennia.
De Partij voor de Dieren wil dat maatregelen om te voldoen aan Europese Kaderrichtlijn Water (normen voor waterkwaliteit) niet verder worden uitgesteld, maar juist worden uitgebreid en aangescherpt.

Oevers, dijken en waterkanten moeten zo natuurlijk mogelijk worden ingericht. De Partij voor de Dieren pleit voor natuurvriendelijke oevers met een flauw aflopend talud; dit vergroot de biodiversiteit en de robuustheid van het ecosysteem. Daarnaast zet de Partij voor de Dieren zich actief in voor groene en bloemrijke dijken en kades en de aanleg van natuurgebieden en verbindingszones ten behoeve van het Natuurnetwerk en Natura 2000-gebieden, zodat er meer dieren kunnen leven en de biodiversiteit wordt vergroot. Het maaibeleid en baggerbeleid moet rekening houden met dieren en planten.