Motie t.a.v. aanpak verdroging Utrechtse Heuvelrug


7 juli 2021

Het Algemeen Bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden in vergadering bijeen op 7 juli 2021,


constaterende dat:

• grondwater als bron van drinkwater onder druk staat, zowel wat betreft de hoeveelheid als de kwaliteit;

• de grondwatersituatie op en langs de Utrechtse heuvelrug onverminderd zorgelijk is;

• het grondwaterbeheer versnipperd is, de onttrekkingen onvoldoende in beeld zijn en landgebruik niet altijd passend is;

• de Blauwe Agenda2 zich vooralsnog richt op participatie, onderzoek en strategie;


overwegende dat:

• met de Blauwe Agenda veel partijen aan tafel zitten;

• concrete maatregelen nodig zijn, waarbij gekeken dient te worden naar onttrekkingen, landgebruik en water vasthouden;

verzoekt het college van dijkgraaf en hoogheemraden om m.b.t. tot de Blauwe agenda

• een overzicht te geven aan het AB inzake de verantwoordelijkheden van de verschillende overheden m.b.t. grondwaterbeheer,

• aandacht te vragen bij de verantwoordelijke overheden voor genoemde problemen en actie te ondernemen en onze expertise in te zetten,

• waar het onze eigen rol betreft ambitie te tonen met het oog op snel en duurzaam herstel van de grondwatersituatie op en langs de Utrechtse Heuvelrug.

en gaat over van de dag.


50PLUS, Rob van den Hoek

Water Natuurlijk, Diederik van der Molen

LNE, Hendrik de Beaufort

PvdA, Nanda van Zoelen

CDA, Karin Sommers-de Vries

PvdD, Anjo Travaille

1 https://www.waterforum.net/twe...

2 https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Ruimte-

Groen-en-Water/2020/09-september/13:00/2020RGW115-02-De-Blauwe-Agenda-van-de-

Utrechtse-Heuvelrug.pdf


Status

Aangenomen

Voor

PartijvoordeDieren, LNE, WaterNatuurlijk, VVD, PvdA, CDA, ChristenUnie, 50PLUS, AWP

Tegen