Media


Waterschap HDSR vindt toekomstvisie waterkwaliteit overbodig

Utrecht, 4 maart 2021 – Op 3 maart heeft het Algemeen Bestuur van het waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (tussen Utrechtse Heuvelrug en Zuid-Holland), de Visie Toekomstbestendig Watersysteem vastgesteld. Het watersysteem is daarbij wel heel smal opgevat, want waterkwaliteit heeft hierin geen plaats. Met een motie vroegen 4 oppositiepartijen, namelijk Partij voor de Dieren, ChristenUnie, 50PLUS en Algemene Waterschapspartij, om ook een toekomstvisie op waterkwaliteit te formuleren. Het Dagelijks Bestuur, en daarmee een meerderheid van het Algemeen Bestuur, oordeelde dat dat overbodig is.

Honderden jaren lang waren waterschappen in onze regio vooral bezig met het voorkomen van overstromingen en zorgen dat boeren hun vee konden laten grazen in West Utrecht. De laatste decennia werken waterschappen integraal aan waterkwantiteit en aan waterkwaliteit. Soms wordt waterkwaliteit echter vergeten of bewust genegeerd, zoals in de vastgestelde Visie Toekomstbestendig watersysteem. Overigens adviseerden de auteurs van de toekomstvisie zelf, om ook voor waterkwaliteit een langetermijnvisie te formuleren.

De afgelopen jaren heeft HDSR slecht gepresteerd op het gebied van waterkwaliteit, zo is te zien in de eigen jaarrapportages. Weidevogels zijn steeds minder aanwezig en de biodiversiteit in het beheergebied neemt af. Door klimaatverandering wordt het de komende jaren warmer en de zomers worden droger. Daarmee komen de waterkwaliteit en de biodiversiteit verder onder druk te staan. Ook verstedelijking en toenemende recreatie hebben direct een negatief effect. Ondertussen zetten invasieve soorten lokale ecosystemen op de kop, zoals de Amerikaanse rivierkreeften die hele sloten kaalvreten. Kortom, er zijn veel redenen om naar de iets langere termijn te kijken als het gaat om waterkwaliteit, liefst in samenhang met waterkwantiteit. Daar heeft het waterschap echter niet voor gekozen.

Anjo Travaille, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in het waterschap: β€˜Er worden wel stapjes gezet. Zo komt er mede op aandringen van de PvdD een Actieplan Biodiversiteit en is na aanleiding van een motie van de PvdD beloofd, dat in het beheer en onderhoud meer rekening gehouden gaat worden met ecologie. Toch zien we in het waterschap vaker de reflex om vooral de boeren te vriend te houden, bijvoorbeeld door het waterpeil onnatuurlijk laag te houden, met bodemdaling en het uitsterven van weidevogels in ons gebied als gevolgen. Daar is de natuur niet mee gediend en de inwoners in ons gebied ook niet.’

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anjo Travaille, Fractievoorzitter Partij voor de Dieren, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, tevens kandidaat op de PvdD lijst voor de Tweede kamer. Telefoon: 06-29098289, e-mail: anjo.travaille.ab@hdsr.nl.

Profiel van de Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren maakt zich sterk voor een samenleving voor mens, dier en natuur waarbij duurzaamheid, mededogen, persoonlijke vrijheid en verantwoordelijkheid de uitgangspunten vormen. Voor meer informatie: www.partijvoordedieren.nl