Motie Standaard bomenplan en compen­satie bij relevante projecten


7 juli 2021

Het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, in vergadering bijeen op 7 juli 2021,

Constaterende dat:

  • Bomen zuurstof produceren, CO2-opnemen, schaduw geven, voor verkoeling zorgen en met de wortels water vasthouden, beeldbepalend zijn en een onmisbare schakel zijn voor biodiversiteit.
  • Er bij de uitvoering van projecten veelal grote bomen gekapt worden en er in de eindfase van projecten veelal jonge bomen aangeplant worden. Voor het compenseren van 1 grote boom zijn eigenlijk meerdere jonge bomen nodig.
  • Er bij HDSR veel waarde wordt gehecht aan bomen, maar de manier waarop bomen worden meegenomen in planvorming en uitvoering en de eventuele compensatie van gekapte bomen afhankelijk is van de betrokken personen.

Overwegende dat:

  • Diverse overheden, waaronder Gemeente Utrecht, hebben besloten dat als bomen weg moeten en niet verplant kunnen worden er nieuwe bomen worden geplant ter compensatie.
  • Het voorbereiden van en het uitvoeren van een verplanting van verplantbare bomen vaak een tijdrovend proces is (soms wel twee jaar).

Draagt het College op:

  • Om bij HDSR-projectplannen, indien er sprake is van een (mogelijke) invloed van werkzaamheden op bomen op eigen grond, een aparte (bomen)paragraaf op te nemen waarin wordt aangegeven welke bomen verplant en/of gekapt moeten worden en welke behouden kunnen blijven en op welke manier gekapte bomen worden gecompenseerd.
  • Dat er bij bomenkap voor iedere te kappen boom, zo mogelijk ter plekke of als dat niet kan in de nabije omgeving, twee nieuwe bomen worden teruggeplaatst.

En gaat over tot de orde van de dag.

Fractie Partij voor de Dieren, Anjo Travaille
Fractie VVD, Bas Groenendijk
Fractie Algemene Waterschapspartij, Carel Dieperink
Fractie PvdA, Nanda van Zoelen
Fractie 50+, Rob van den Hoek
Fractie Water Natuurlijk, Martin Jansen
Fractie CDA, Karin Sommer-de Vries


Status

Aangenomen

Voor

PartijvoordeDieren, WaterNatuurlijk, LNE, VVD, PvdA, CDA, ChristenUnie, AWP, 50PLUS

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Smart doelen

Lees verder

Motie t.a.v. aanpak verdroging Utrechtse Heuvelrug

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer