Regen

Duurzaam Waterbeheer

Als gevolg van klimaatverandering zal veel neerslag in korte tijd vallen, wat voor grote problemen kan zorgen. Daarnaast ontstaan lange periodes met droogte, waarbij de natuur onvoldoende water krijgt, dijken kwetsbaar worden door scheuren en inklinking. De Partij voor de Dieren vindt dat de waterschappen in moeten zetten op bovenstrooms vasthouden van water, het kronkelen (meanderen) van beken en het verbreden van rivierbeddingen. De Partij voor de Dieren geeft voorrang aan het langer vasthouden van water boven versneld afvoeren. Er worden meer waterbergingen aangelegd waarin tijdelijk overtollig water wordt opgeslagen en er worden meer plassen aangelegd, zodat er in droge periodes voldoende gebiedseigen water beschikbaar is voor plant en dier. De Partij voor de Dieren is voor het aanleggen van waterbergingen die ook een natuurfunctie hebben.
In de stad wordt afvalwater nu bij heftige regenval geloosd op het oppervlaktewater, dat door deze “overstort” zwaar vervuild raakt. Om dit te voorkomen wil de Partij voor de Dieren meer bergingsgebieden voor water en dat bij renovatie van het rioolstelsel altijd een gescheiden systeem voor regen- en afvalwater wordt aangelegd. Samen met de gemeente wordt ook gewerkt aan de totstandkoming van groene tuinen, parken en groene daken, zodat ook op deze manier regenwater langer vastgehouden kan worden.