Shutterstock 178694141

Milieu, Klimaat en Energie

De Partij voor de Dieren wil dat Nederland zijn klimaatdoelen haalt. Door bodemdaling in veenweidegebieden komt veel CO2 vrij. De bodemdaling, veroorzaakt door een kunstmatig laag waterpeil ten behoeve van de intensieve landbouw, moet worden gestopt en waar mogelijk worden omgekeerd. Er moet gekeken worden naar andere landbouwmethoden die een hoger waterpeil aankunnen of omzetting naar natuur.

Duurzaamheid vraagt om hergebruik. Ons afvalwater zit vol met schaarse waardevolle grondstoffen; fosfaat, stikstof, kalium, cellulose en bouwstenen voor bioplastics. Deze worden nu nog geloosd met het gezuiverde afvalwater, maar kunnen en moeten teruggewonnen worden. Daarnaast wil de Partij voor de Dieren dat het waterschap leverancier wordt van energie uit water en zon.

Aardgas en schaliegas blijven in de grond.