Bijdrage Voor­jaarsnota 2021


7 juli 2021

3.3 VJN 2021

In de VJN wordt het begrip Stroomopwaarts mooi toegelicht en wordt, wat ons betreft, voor het eerst sinds het coalitieakkoord weer de juiste koers benoemd. Dat juichen wij toe.

Stroomopwaarts betekent o.a. dat je vooruitkijkt en inspeelt op maatschappelijke ontwikkelingen zodat we vanuit onze rol effectief kunnen inspelen op de regionale opgaven. Het is mooi dat we dit constateren, het is nog beter als we het direct omzetten naar bijbehorend onderzoek en maatregelen. Dat zien we redelijk goed terug bij Zuiveren en bij Energie. Wij zouden graag zien dat de stroomopwaartsaanpak in ieder geval bij waterkwaliteit en bij bodemdaling beter wordt uitgewerkt.

Waterkwaliteit

Bij Gezond water lezen we dat we streven naar zo schoon mogelijk water met zo goed mogelijk ontwikkelde biodiversiteit en ecologie. We hebben alleen einddoelen voor 2027 benoemd, maar betekent dit dat we streven naar de status ‘natuurlijk’ op de langere termijn?

Voor de KRW wateren hebben we gezegd dat de huidige situatie + een enkele onderzoeken en maatregelen gelijkgesteld is aan ons doel. Dat was wat ons betreft niet echt een mooi voorbeeld stroomopwaarts, maar ok. Bij die maatregelen zaten ook enkele onderzoeken. Als uit die onderzoeken een noodzakelijke extra inspanning blijkt, hebben we daar dan geld voor gereserveerd?

Bodemdaling

Een tweede punt waar we graag meer stroomopwaartse aanpak zien is op het gebied van Bodemdaling. Bodemdaling is een gevolg van de onnatuurlijk lage waterpeilen die HDSR hanteert in veeteeltgebieden. Voor de duidelijkheid: bodemdaling is geen autonoom proces, bodemdaling dat doen wij. PBL becijferde 22 miljard schade in Nederland door bodemdaling. We hebben ook veel CO2 uitstoot en verlies van biodiversiteit door de lage peilen. Tegelijkertijd staat het veenweidegebied onder druk door nieuwe wetgeving over Stikstof. Zelfs het CDA schrijft in de nieuwe landbouwvisie dat de veestapel kleiner moet omdat de milieuschade van Stikstof zo verontrustend is. Kortom er zijn meerdere problemen, waar oplossingen dicht bij elkaar liggen en alle partijen beseffen dat er een brede integrale aanpak nodig is. Precies alle ingredienten om stroomopwaarts aan de slag te gaan

Eind 2021 een Regionale Veenweidestartegie wordt vastgesteld met de provincie. Tegen die tijd hebben we inzicht in de uitkomsten van de pilots op he gebied van onderwaterdrainage. Wat wij als AB op korte termijn daarom nodig hebben is goede informatie over de mogelijkheden en onmogelijkheden van transities van grondgebruik en onze mogelijke rollen hierin. Dat hoeft niet in een pilot, We kunnen gebruik makneen van landelijke onderzoek. We moeten deze informatie goed op een rij hebben zodat we als AB een afgewogen kunnen beslissen over opschaling en RVW strategie. We dienen hiertoe samen met AWP en 50+ een motie in:

Motie Verkenning mogelijkheden en onmogelijkheden van transities in grondgebruik tbv aanpak bodemdaling.

Afsluitend. De koers in de VJN is wat ons betreft prima, maar we zien op onderdelen dat dit niet is vertaald in de verschillende beleidsvelden. Het zou goed zijn als het DB en het AB de komende maanden eens zou toetsen wat de gehanteerde definitie van stroomopwaarts zou betekenen voor de verschillende beleidsvelden. Deze inzichten kunnen we eind dit jaar nog meenemen bij de afronding van het WBP.

Resultaat:

Voorjaarsnota is, met positieve stem van PvdD aangenomen.

Motie is aangenomen. DB (Dhr. De Groot) heeft positief geadviseerd.

Eindbeeld gezond water is inderdaad ‘Natuurlijk’. Hier komt nog een verduidelijking op van dhr. De Groot.

Extra KRW geld agv onderzoeken is er nu niet, maar komt er wel als onderzoeken daar aanleiding voor geven.

Interessant voor jou

Bijdrage Algemene Beschouwingen

Lees verder

Bijdrage Water Beheer Programma 2022-2027 inspraakrijp maken

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer