Motie Klimaat­crisis en biodi­ver­si­teits­crisis in voorwoord WBP


7 juli 2021

Het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, in vergadering bijeen op 7 juli 2O21,

Constaterende dat:

  • In de memo “Consultatie AB 24 maart 2021 koers Waterbeheerprogramma 2022-2027” de volgende zin wordt genoemd: ‘We spreken van een biodiversiteitscrisis en van een klimaatcrisis, die we moeten tegengaan én waaraan we ons moeten aanpassen.’
  • In het voorwoord van het huidige WBP de volgende zinnen staan: ‘We moeten het watersysteem op orde houden, rekening houdend met klimaatverandering, grotere weersextremen en maatschappelijke ontwikkelingen zoals verstedelijking en landbouwtransitie.’ En: ‘Wat kunnen we doen voor de biodiversiteit?’
  • In het huidige WBP de termen ‘biodiversiteitscrisis’ en ‘klimaatcrisis’ niet voorkomen.

Overwegende dat:

  • De ernstige mate van klimaatverandering en biodiversiteitsverlies en de gevolgen en risico’s die hiermee gepaard gaan mede de kern vormen voor het beleid zoals voorgesteld in dit WBP.
  • Het benoemen van de klimaat- en biodiversiteitscrisis in het voorwoord van dit WBP inzichtelijk maakt waar het waterschap voor staat richting partners, bewoners en de eigen organisatie.

Draagt het college op:

Het Concept WBP, pagina 2 (voorwoord) de eerste zin van de tweede alinea:

‘We moeten het watersysteem op orde houden, rekening houdend met klimaatverandering, grotere weersextremen en maatschappelijke ontwikkelingen zoals verstedelijking en landbouwtransitie.’

Te veranderen in:

‘We moeten het watersysteem op orde houden. Tegelijkertijd hebben we te maken met een biodiversiteitscrisis en een klimaatcrisis. Binnen ons waterschap moeten we dit tegengaan én moeten we rekening houden met de gevolgen, zoals grotere weersextremen. Daarnaast hebben we te maken met verstedelijking en de landbouwtransitie.’

Fractie Partij voor de Dieren

Frank-Juriën Dam, Anjo Travaille


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren, 50PLUS, ChristenUnie, AWP

Tegen

LNE, WaterNatuurlijk, VVD, PvdA, CDA

Lees onze andere moties

Motie Duurzame voedselkeuzes als uitgangspunt

Lees verder

Motie Verkenning mogelijkheden en onmogelijkheden van transities in grondgebruik t.b.v. aanpak bodemdaling

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer