Bijdrage Water Beheer Programma 2022-2027 inspraakrijp maken


7 juli 2021

3.4 WBP 2022-2027

Onze indruk van dit WBP is positief. De Stroomopwaarts gedachte ondersteunen we. Prachtig citaat met als strekking: alleen als je vooruitkijkt dan zie je wat er moet gebeuren.

Heldere opzet: Ambitie, doelen, wat doen, hoe doen? Mooie persoonlijke punten van medewerkers en de waterraad. En een leuk vernieuwend detail is de volgorde van de thema’s: Zuivering en watersysteem staan nu voorop.

Wij hadden graag gezien dat er, zoals we gevraagd hadden, een link werd gelegd naar de Donut economie: een economisch model waarin de behoeftes van iedereen te realiseren zijn binnen de draagkracht van de omgeving. Wij hopen dat dit gedachtegoed op termijn een plek krijgt binnen HDSR.

Doelen 2027

Het WBP is geldig voor 6 jaar en daarom natuurlijk op hoofdlijnen. Sommige doelen gaan veel verder dan 2027. Dat is natuurlijk alleen maar goed. Maar we zouden wel graag de doelen voor 2027 in dit WBP opgenomen zien. Dan kunnen we kijken of we in de planperiode voldoende op koers zijn en of we vanuit DB of AB moeten bijsturen. AWP heeft mede namens PvdD hiertoe een Motie ingediend.

Motie Smart Doelen WBP 2022-2027.

Klimaat en biodiversiteitscrisis

De fractie van Partij voor de Dieren noemt de beestjes graag bij naam, dat geldt ook voor de belangrijkste redenen waarom wij waterbeheer uitvoeren zoals we dat doen. Dat betreft de klimaatcrisis en de biodiversiteitscrisis. Woorden doen ertoe. Een crisis is volgens Wikipedia ‘een situatie waarbij stelsel ernstig verstoort is’. Binnen ons AB zijn er weinigen die zullen ontkennen dat de situatie mbt biodiversiteit en klimaatverandering niet ernstig verstoord is. Hooguit is er bij sommigen twijfel over de oorzaak van klimaatverandering.

Door wel de termen klimaatcrisis en biodiversiteitscrisis op te nemen in het WBP geeft HDSR prioriteit en legitimiteit voor haar handelen op deze punten.

Motie Klimaatcrisis en biodiversiteitscrisis in voorwoord WBP

Biodiversiteit

Biodiversiteit is een speerpunt in onze duurzaamheidsagenda. We hadden afgesproken dat er eind vorig jaar concrete doelen voor biodiversiteit zouden komen in een PvA. Die concrete doelen staan nog steeds niet in het WBP, daar staan alleen algemene doen als ‘…’. Het PvA Biodiversiteit was ons toegezegd in de laatste Cie vergadering, maar is nog steeds niet toegestuurd. Overigens heeft de hoogheemraad ons hierover persoonlijk geïnformeerd.

We zijn blij dat het dictum van motie ‘Ecologisch beheer tenzij’ nu in het WBP tekst staat. We zijn erg benieuwd naar de toegezegde verkenning van ecologisch beheer voor verschillende soorten ondergrond en eigendomssituaties. We zien helaas in de praktijk nog vaak volledig gemaaide vijveroevers en bruggen die voorzien zijn van een stinkende carboleumlaag. Gemeente Utrecht heeft al een mooi stapje genomen door planten die tussen de tegel groeien ‘Stoepplantjes’ te noemen. Een mooie mindset.

Bij een besluit over de sloop van de RWZI Maarssenbroek bleek dat er enkele bomen gekapt moeten worden. Wij stelden voor om hiervoor een bomenplan te maken waarbij ook de compensatie werd uitgewerkt. Hoogheemraad Jansen op de Haar reageerde positief en pakt het goed op. Dat is natuurlijk heel mooi, maar we zouden de bescherming en compensatie van bomen niet moeten laten afhangen van een goedwillende bestuurder of projectleider. We willen daarom voorstellen om de compensatie van bomen standaard te verankeren in projecten van HDSR waar mogelijk bomen worden gekapt. Hiervoor hebben we een motie die we indienen mede namens VVD, AWP, PvdA, 50+, WN en CDA.

Motie Standaard compensatie voor bomenkap in HDSR projecten

Wij zijn positief over dit concept WBP, maar we maken ons wat zorgen over de uitvoeringszekerheid. Tussendoelen voor 2027 en meer concrete acties zouden daarvoor helpen.

Resultaat

Inspraakrijp verklaren van WBP is met positieve stem van PvdD aangenomen.

Motie Klimaatcrisis is niet aangenomen (steun van AWP, 50+, CU).

Motie Standaard compensatie voor bomen is unaniem aangenomen

Motie grondwater Utrechtse heuvelrug van 50+ met PvdD als mede indiener, unaniem aangenomen

Motie doelen WBP 2027 is overgenomen door college.

Interessant voor jou

Bijdrage Voorjaarsnota 2021

Lees verder

Bijdrage Voorkeursalternatief dijkversterking Salmsteke-Schoonhoven (SAS)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer