Motie Smart doelen


7 juli 2021

Het Algemeen Bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, in vergadering bijeen op 7 juli 2021


Constaterende dat:

- Het college voorstelt om het ontwerp Waterbeheerprogramma 2022-2027 vrij te geven voor inspraak;


Overwegende dat:

- Dat de doelen die in dit programma zijn opgenomen sturend zijn voor de activiteiten van ons waterschap;

- Dat er een onderscheid tussen lange termijn (2050) en korte termijn (2027) doelen gemaakt kan worden;

- Dat idealiter de korte termijn doelen (2027) specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden (SMART) verwoord moeten zijn;

- Dat binnen het AB een gerichte discussie over deze korte termijn doelen nog niet heeft plaatsgevonden.


Verzoekt het college om:

- Een uit AB-leden en ambtenaren bestaande werkgroep in te stellen die tot taak krijgt om kritisch te reflecteren op de in het concept Waterbeheersprogramma 2022-2027 opgenomen doelen en te bezien op welke punten deze doelen voor de periode tot 2027 SMARTER kunnen worden gemaakt;

- De door de werkgroep voorgestelde doelen mee te nemen in de definitieve versie van het Waterbeheersprogramma 2022-2027 dat in het najaar van 2021 door het Algemeen Bestuur vastgesteld gaat worden.

en gaat over tot de orde van de dag.

Algemene Waterschapspartij, Carel Dieperink

VVD, Bas Groenendijk

Fractie 50+, Rob van den Hoek

Partij voor de Dieren, Anjo Travaille


(Omarmt door het college)


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Verkenning mogelijkheden en onmogelijkheden van transities in grondgebruik t.b.v. aanpak bodemdaling

Lees verder

Motie Standaard bomenplan en compensatie bij relevante projecten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer