Motie Verkenning moge­lijk­heden en onmo­ge­lijk­heden van tran­sities in grond­ge­bruik t.b.v. aanpak bodem­daling


7 juli 2021

Het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, in vergadering bijeen op 7 juli 2021,

Constaterende dat:

  • Een duurzaam toekomstperspectief voor de veenweidegebieden gecombineerd met een toekomstbestendig watersysteem gewenst is (zie de paragraaf ‘ Veenbodemdaling: een maatschappelijke opgave ‘ van de Voorjaarsnota 2021).
  • In pilots wordt onderzocht in hoeverre technische maatregelen zoals onderwaterdrainage kunnen ondersteunen om het proces van bodemdaling in het veenweidegebied te beperken.
  • Het Algemeen Bestuur voor een effectieve bodemdalingsaanpak graag een afgewogen keuze maakt uit alle beschikbare maatregelen.

Overwegende dat:

  • Het waterschap niet beslist over toekenning van ruimtelijke functies, maar wel vanuit haar eigen rol kan bijdragen aan transitie in grondgebruik.
  • Er tot nu toe geen volledig beeld is van de maatschappelijke, juridische, financiële en technische mogelijkheden en onmogelijkheden van transities en de manier waarop het waterschap hieraan kan bijdragen.
  • Een verkenning door bijvoorbeeld een bureaustudie, interviews of pilots bestuurlijk inzicht geven in de (on)mogelijkheden van transities in grondgebruik.

Draagt het college op:

  • Om in aanvulling op de lopende pilots, voorafgaand aan de voorjaarsnota 2022, een verkenning uit te voeren van de mogelijkheden en onmogelijkheden van transitie van grondgebruik en de mogelijke invloed van HDSR hierop, als instrument bij aanpak van bodemdaling.

Fractie Partij voor de Dieren, Anjo Travaille

Fractie Algemene Waterschapspartij, Carel Dieperink

Fractie 50 plus, Rob van den Hoek


Status

Aangenomen

Voor

PartijvoordeDieren, WaterNatuurlijk, LNE, VVD, PvdA, CDA, ChristenUnie, AWP, 50PLUS

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Klimaatcrisis en biodiversiteitscrisis in voorwoord WBP

Lees verder

Motie Smart doelen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer