Verslag AB 6 juli 2022


Algemene Beschou­wingen en Voor­jaarsnota

6 juli 2022

Verslag AB 6 juli 2022

Deze laatste vergadering van het algemeen bestuur voor het zomerreces stond in het teken van de Algemene beschouwingen. Daarnaast was er deze vergadering ook aandacht voor de bestrijding of juist het welzijn van dieren. Zoals onze motie om dieren bij calamiteiten te beschermen. Bij het grootonderhoudsplan voor de Lekdijk hebben we gevraagd om meekoppel-maatregelen te overwegen tegen het graven van de muskusrat, als alternatief voor het niet-diervriendelijke motto ‘terugdringen tot de landsgrens’. Ook kwam er deze vergadering een motie ter sprake om maatregelen tegen de Amerikaanse rivierkreeft te inventariseren. Waarbij meteen wordt voorgesorteerd op bestrijding. Beide voorbeelden laten een breed gedeeld beeld zien binnen het algemeen bestuur waarbij met name tégen de natuur wordt gewerkt en tegen het individuele welzijn van de dieren, in plaats van mét de natuur, zoals het verbeteren van de waterecologie.

3.1 Algemene beschouwingen

2022 is een jaar waarin veel gebeurd is, maar er tegelijkertijd nog veel op ons af komt. En hoewel we veel van deze ontwikkelingen allang weten, denk bijvoorbeeld aan het halen van de KRW-doelen in 2027, werkt het waterschap nog steeds sectoraal in plaats van integraal, of in HDSR-jargon ‘Stroomopwaarts’, terwijl we juist nu buiten de sectoren moeten kijken naar oplossingen. Anjo Travaille doet een oproep om het diepgewortelde sectorale denken achter ons te laten in zijn Algemene Beschouwingen. Om dat kracht bij te zetten is de door ons mede ingediende motie met de oproep om het motto van het waterschap integraler te maken ingediend, deze is aangenomen.

Bijdrage Anjo Travaille

Motie Van droge voeten naar voldoende water op maat

3.2 Jaarstukken 2021

Oftewel, een samenvatting van wat het waterschap het afgelopen jaar heeft gedaan. René heeft dit aangegrepen om een motie in te dienen om voortaan dieren te beschermen bij watergerelateerde calamiteiten zoals overstromingen. Deze motie is niet aangenomen.

Motie onderzoek risicogerichte bescherming van dieren bij calamiteiten

3.3 Voorjaarsnota 2022

Over minder dan een jaar zijn er weer waterschapsverkiezingen. Dat wat we de komende tijd gaan besluiten, zal dat voor een groot deel op het bordje komen te liggen van een nieuw bestuur. De moties Icoonsoorten en Vergroening assets zijn beide aangenomen. De eerste gaat over het monitoren van fauna en flora die het hdsr al enige tijd als voorbeeldsoorten heeft, de tweede gaat over het doorzetten van een motie van vorig jaar, waarbij gemalen en andere technische gebouwen worden vergroend, denk aan groene daken.

Bijdrage Anjo Travaille

Motie Icoonsoorten

Motie Vergroening technische assets HDSR

3.4 Grootonderhoudsplan Primaire Waterkering 2023-2029

Samen met het dijkversterkingsproject de Sterke Lekdijk, wordt op de punten waar de dijk niet wordt verhoogd, wel het noodzakelijke onderhoud gepleegd. Wij vinden het logisch om dit samen op te pakken. Wel zien we dat het onderhoudsproject niet wordt gecombineerd met maatregelen tegen het graven door muskusratten, iets wat werd geregeld door onze aangenomen motie uit 2010 ‘Bestendigheidsmaatregelen tegen muskusratten’. Wij betreuren het dan ook dat deze motie niet wordt uitgevoerd, met als reden dat enkele jaren geleden is besloten het uitroeien en daarmee ‘terugdringen tot de landsgrens’ de enige strategie is om schade door muskusratten te voorkomen. Wij houden onze vinger aan de pols op dit dossier.

Bijdrage Frank-Juriën Dam

Gerelateerd nieuws

Jaarverslag 2021: zaadjes ontkiemen

In 2021 waren we nog niet van corona af. Toch boekten we met onze fractie kleine successen, zoals de motie 'duurzame voedselk...

Lees verder

Verslag AB 5 oktober 2022

Deze eerste vergadering van het Algemeen Bestuur na het zomer reces van 2022 begon met een aantal installaties van nieuwe AB-...

Lees verder