Motie Vergroening assets als standaard


6 juli 2022

Motie Vergroening assets HDSR

Het Algemeen Bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, in vergadering bijeen op 6 juli 2022.

Constaterende dat:

- Een goede biodiversiteit van groot maatschappelijk belang is;

- De achteruitgang van de biodiversiteit sneller gaat dan ooit (HDSR tussenbericht uitvoering duurzaamheidsprogramma, maart 2022);

Overwegende dat:

- HDSR met het Plan van aanpak Biodiversiteit bijdraagt aan een versterking van flora en fauna waar het mogelijk is;

- HDSR vele assets heeft zoals zuiveringen, terreinen, gemalen, pompen, machines en gebouwen waarop vergroening mogelijk is;

- HDSR al toepassingen heeft met vergroening van assets zoals op RWZI Utrecht

- Meer inzicht gewenst is om te weten of we onze assets voldoende inzetten voor vergroening en biodiversiteit

Draagt het college op:

- Om met een memo in 2022 inzichtelijk te maken wat HDSR al doet op het gebied van vergroenen van assets ten behoeve van biodiversiteit;

- Om daarbij tevens aan te geven op welke HDSR assets vergroening wel/niet mogelijk is, welke hindernissen er zijn en wat nodig is om vergroening te realiseren.

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Unaniem

Tegen