Motie Onderzoek risi­co­ge­richte bescherming van dieren bij cala­mi­teiten


6 juli 2022

Motie Onderzoek risicogerichte bescherming van dieren bij calamiteiten

Het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, in vergadering bijeen op 6 juli 2O22,

Constaterende dat:

· Dieren, met name de in het wild levende, op dit moment geen volwaardig onderdeel uitmaken van het calamiteitenbeleid van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) en HDSR.

Overwegende dat:

· De Veiligheidsregio Utrecht risicogericht werken als beleidsbeginsel hanteert.

· Het verzamelen, verrijken en analyseren van informatie steeds meer mogelijkheden biedt om inzicht te krijgen in de actuele en geprognosticeerde (regionale) calamiteitenrisico’s.

· Er steeds meer informatie en kennis is over de aanwezigheid van (beschermde) in het wild levende dieren in de provincie Utrecht, bijvoorbeeld door natuurinventarisaties en het Netwerk Ecologische Monitoring en de Nationale Databank Flora en Fauna. Deze informatie ook meegenomen kan worden in de bepaling van VRU-risicofocusgebieden.

· Klimaatverandering leidt tot extremere weersituaties, waardoor het risico op wateroverlast, overstromingen, hitte, droogte, bosbranden en andere incidenten toeneemt;

· Ruimtelijke ontwikkelingen ertoe leiden dat de druk op de ruimte toeneemt en in het wild levende dieren steeds minder vluchtmogelijkheden hebben.

Draagt het college op:

· Om samen met de Veiligheidsregio Utrecht, de dierenambulances en de wildopvangorganisaties in de provincie Utrecht, te onderzoeken hoe de veiligheid en zorg voor in het wild levende dieren in geval van (dreigende) incidenten door middel van een risicogerichte aanpak bevorderd kan worden;

· Te onderzoeken hoe mogelijke onveiligheid voorkomen kan worden bij (oefeningen van) piekberging en calamiteiten, bijvoorbeeld door het nemen van preventieve maatregelen zoals (het stimuleren van) de aanleg van vluchtplaatsen in (inundatie)gebieden


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren, CU, AWP

Tegen

W@I, PvdA, VVD, LNE, CDA, WaterNatuurlijk

Lees onze andere moties

Motie Van Droge Voeten naar Voldoende Water op Maat

Lees verder

Motie icoonsoorten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer