Motie Van Droge Voeten naar Voldoende Water op Maat


6 juli 2022

Motie: "van Droge Voeten naar Voldoende Water op Maat"

Het Algemeen Bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden in vergadering bijeen op woensdag 6 juli 2022,

Constaterende dat:

- het algemene en breed uitgedragen motto van HDSR luidt: ''veilige dijken - droge voeten

schoon water";

- de kerntaak in verband met de zorg voor voldoende water hierin ontbreekt;

- HDSR op dit punt een uitzondering vormt en dat verreweg de meeste waterschappen in hun kernboodschap 'droge voeten' hebben aangevuld met of vervangen door 'voldoende water' of een term met vergelijkbare strekking.

Overwegende dat:

- het huidige motto van HDSR, 'veilige dijken - droge voeten - schoon water' geen recht meer

doet aan de hedendaagse wateropgaven en bredere taakopvatting van het waterschap zoals

verwoord in de visie Toekomstbestendig Waterbeheer;

- het voor de bekendheid van het veelzijdige werk van HDSR van belang is dat ook taken als

aanpak verdroging, borgen van voldoende water, tegengaan van bodemdaling helder en

kernachtig gecommuniceerd worden;

- we dit jaar 900 jaar Waterbeheer vieren, hetgeen niet alleen een historisch moment is om

terug te blikken, maar ook een gelegenheid om aandacht te vestigen op het waterbeheer van de toekomst;

- de voorbereiding van de waterschapsverkiezingen in 2023 extra momentum geeft om ons

achterhaalde motto te vervangen door een meer toekomstgerichte versie.

Verzoekt het college van dijkgraaf en hoogheemraden:

- om ruim voor de komende waterschapsverkiezingen met een voorstelte komen om het motto van HDSR te moderniseren in de geest van het waterbeheerplan;

- en het nieuwe motto (zo mogelijk al) te gebruiken bij de feestelijke afsluiting van het jubileumjaar 900 jaar Waterbeheer.

En gaat over tot de orde van de dag.


Status

Ingediend

Voor

PartijvoordeDieren, W@I, PvdA, LNE, CDA, AWP, CU, WN

Tegen

VVD

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Vergroening assets als standaard

Lees verder

Motie Onderzoek risicogerichte bescherming van dieren bij calamiteiten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer