Bijdrage Voor­jaarsnota 2022


6 juli 2022

3.3 VJN

Het WBP 2022-2027 heeft een mooie stroomopwaartse ambitie en toon. De VJN is wat meer business as usual, waarmee ik niets af wil doen aan het werk van de ambtelijke organisatie en Hoogheemraad Sommer. Wij zouden graag zien dat er in de VJN en de begroting een link wordt gelegd tussen het bestuursverslag, de doelen en de inspanningen. Wij zien bovendien dat de VJN teveel gericht op de klassieke punten: waterveiligheid en landbouw. Te weinig op waterkwaliteit en natuur.

Zuivering

Bij Zuivering staat het ‘samen meer waarde halen uit de waterketen’ centraal. Dat is mooi integraal. Daarbij wordt het water zelf genoemd, de grondstoffen en energie. Helaas wordt vergroening van RWZI’s hierbij niet genoemd. Specifiek voor RWZI Utrecht wordt gelukkig wel een groene zone benoemd. Maar als we de waarden van de waterketen beschrijven denken we dus niet automatisch aan vergroening van assets. Dat zou eigenlijk wel zo moeten zijn. In het Tussenbericht uitvoering duurzaamheidsprogramma (maart 2022), staat al beschreven dat we vergroeningsmogelijkheden voor de RWZI’s tussen 2022 en 2027 onderzoeken.

Wij vragen het DB om standaard de vergroening van technische assets mee te nemen bij alle aanleg, groot onderhoud en andere gelegenheden van HDSR assets zoals RWZI en gemalen. Zoals burgers nu bij de bushalte staan onder een koel en groen sedumdakje, willen we dat iedereen die iets van HDSR ziet, bv een RWZI of een gemaaltje, direct iets van groen en natuur ervaart. Waterbewust leven in optima forma. Daar hebben we een motie voor opgesteld samen met AWP.

Waterkwaliteit

Dan Waterkwaliteit. Doelstelling is dat de ‘KRW doelen binnen bereik’ zijn in 2027. KRW is een wettelijke resultaatsverplichting die we jaren hebben laten versloffen. Wij vragen het DB of er een voorziening moet worden getroffen voor de boete die we straks krijgen omdat we niet voldoen aan de wettelijke KRW resultaatsverplichting.

Bewust van risico, evaluatie en dan kijken

Dat er een verdubbeling in inspanning volgt om de doelen voor waterkwaliteit te bereiken juichen we toe. Dat dat niet in een jaar te realiseren is is begrijpelijk. Daarom hadden we daar ook al 10 jaar eerder mee moeten starten. We vragen het DB of er een concreet actieplan is voor de verdubbeling van de inzet zodat we niet over een jaar constateren dat het een goede ambitie was maar dat het door omstandigheden niet gelukt is.

Over half jaar kijken wat we voor elkaar krijgen

Het is goed dat we in de bestuursinformatiebrief konden lezen dat de Impulsregeling water in de leefomgeving, nog steeds enorm succesvol is. Samen met gemeenten realiseren we integrale projecten op het gebied van waterkwaliteit en waterkwantiteit op plekken waar we anders moeilijk iets voor elkaar kregen, waar bovendien heel veel burgers plezier van hebben.

Bodemdaling

In de VJN staat: ‘Gebiedsprocessen gevoed door bottom-up energie heeft tot nu toe tot succes geleid m.b.t. tot de uitgevoerde pilots in het veenweidegebied.’ Verderop: ‘Dit biedt mogelijkheden voor het grootschalig uitrollen van bodemdalingremmende/klimaat- projecten’. Maar na 5 jaar testen in Spengen hebben we geen enkel bewijs dat OWD werkt. Daar zijn goede redenen voor, dat is uitgebreid besproken. Maar met onze keuze voor een technische, sectorale oplossing, zijnde OWD wedden we al onze bodemdalingsgeld op 1 paard dat voorlopig niet in beweging komt. Riskant.

Wat ons nog meer zorgen baart is dat hoogheemraad De Groot aangaf dat de samenwerking met provincie voor de NPLG nog niet goed gaat. ‘We schrijven nog niet mee’ gaf hij aan. We zijn benieuwd of de hoogheemraad kan aangeven hoe we wel aan tafel komen zodat we een echt integrale inbreng kunnen hebben voor het NPLG. Dus heel iets anders dan de RVS.

  • MOTIE WN + alle coalitiepartijen

Biodiversiteit

Bij biodiversiteit staat wat we allemaal voor duurzame dingen doen. Heel mooi natuurlijk, maar daar hebben we als AB weinig aan. We hebben namelijk geen concreet doel. We hebben met een motie begin 2020 gevraagd om smart doelen voor biodiversiteit. Dat is toegezegd, maar we hebben tweede helft 2022 nog steeds niets. Het DB wacht op landelijke ontwikkelingen. Om onze biodiversiteitsaanpak nu al smart te maken stellen we voor om onze icoonsoorten beter in beeld te brengen. Deze icoonsoorten staan immers voor verschillende ecologische situaties bij dijken, watergangen, oevers en watersysteem. Dit geeft een concrete invulling kunnen aan smart doelen voor biodiversiteit, passend bij onze huidige koers. Hiervoor hebben we samen met AWP een motie opgesteld.

VTH

Dan tot slot een verzoek met betrekking tot VTH. VTH is een essentieel onderdeel van ons waterschap en we zagen in de evaluatie een aantal opvallende zaken. Graag zouden wij deze evaluatie op de AB agenda terugzien zodat het AB onderling en met het DB van gedachte kan wisselen over de VTH inzet in 2022.

Toezegging van Hoogheemraad Sommer de Vries dat het jaarverslag weer wordt voorzien van het stoplichtmodel en dat de resultaten van het jaarverslag, de doelen voor HDSR en de benodigde inspanning inzichtelijk worden bij de begroting/VJN in de toekomst. Dit wordt gedaan zodra de nieuwe indicatoren bekend zijn.

Motie Vergroening is aangenomen, dictum:

• Om in het asset management van HDSR-objecten biodiversiteit als een expliciete waarde mee te nemen.

• De HDSR assets bij aanleg, groot onderhoud en andere gelegenheden te vergroenen.

Toezegging van Hoogheemraad de Groot (ook via een motie van WN) om aan tafel te komen bij Provincie Utrecht voor NPLG.

Motie Icoonsoorten gebruiken voor meetbaar maken van biodiversiteit is verworpen. Hoogheemraad wil eerst landelijke doelen afwachten.

Toezegging Hoogheemraad de Groot: VTH komt op de agenda van het AB

Interessant voor jou

Bijdrage Algemene Beschouwingen 2022

Lees verder

Bijdrage Grootonderhoudsplan Primaire Waterkering 2023-2029

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer