Motie icoon­soorten


6 juli 2022

Motie Icoonsoorten

Het Algemeen Bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, in vergadering

bijeen op 6 juli 2022

Constaterende dat:

• Het DB een aantal soorten (de wet five) als icoonsoorten beschouwt;

• Dit een goede zaak is, omdat we hiermee aansluiten op landelijke ontwikkelingen;

Overwegende dat:

• Het niet vrijblijvend is om de wet five als icoonsoorten te bestempelen;

• Icoonsoorten goed gebruikt kunnen worden bij het ontwikkelen van integrale

gebiedsvisies;

• Het met het oog hierop meer inzicht nodig is over de verspreiding van deze soorten

in ons gebied, alsmede van de factoren die van invloed zijn op de verspreiding.

Draagt het college op:

• Te onderzoeken hoe de wet five verspreid zijn over ons gebied, welke factoren van

invloed zijn op deze verspreiding en langs welke weg de omvang en ruimtelijke

spreiding van de populatie verbeterd kan worden

en gaat over tot de orde van de dag.

Fractie: Algemene Waterschapspartij Naam: Carel Dieperink

Fractie: Partij voor de Dieren Naam: Anjo Travaille

Fractie: 50+ Naam: Rob van den Hoek


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren, AWP, CU

Tegen

W@I, PvdA, VVD, CDA, WaterNatuurlijk