Algemeen Bestuur verga­dering 18 november


18 november 2020

Op 18 november j.l. heeft wederom een vergadering plaats gevonden van het Algemeen Bestuur. De onderstaande drie agendapunten zijn daarbij behandeld. Hierbij een verslag

4.1 Begroting 2021

De Partij voor de Dieren heeft niet in kunnen stemmen met de begroting voor 2021. De ambities op het gebied van duurzaamheid en gezond water vinden we hier maar mondjesmaat in terug, zoals binnen de doelen die nu voor de KRW zijn gesteld. Wel heeft het DB onze motie voor ecologisch beheer en onderhoud overgenomen en heeft het DB toegezegd ons voorstel in het AB te bespreken dat gaat over het belonen van de bijdrage die natuur en landbouw leveren aan de natuurwaarden van ons watersysteem. Onze motie met AWP over de inzet van middelen voor natuur heeft het niet gehaald en onze motie over de reservering van €200.000 voor gezond water is aangehouden tot de behandeling bij de voorjaarsnota. Lees hier de gehele bijdrage.

4.2 Belastingverordeningen 2021

Met dit voorstel worden de tarieven voor de waterschapsbelastingen 2021 ter vaststelling van het algemeen bestuur aangeboden.
De fractie van de PvdD heeft voor dit voorstel gestemd.

4.3 HDSR-inbreng t.b.v. aanpassing belastingstelsel waterschappen

De voorstellen van de stuurgroep liggen nu voor en besluitvorming vindt plaats in de ledenvergadering van de UvW op 11 december 2020. Het doel van het voorstel is te dienen als leidraad voor het voeren van de discussie om te komen tot een gezamenlijk standpunt over het definitieve mandaat voor de Dijkgraaf. Hierbij ernaar te streven dat het mandaat voldoende ruimte biedt voor de Dijkgraaf om afwegingen in het belang van HDSR te kunnen maken tijdens de ledenvergadering van de UvW op 11 december 2020.
De fractie van de PvdD heeft in de BMZ-commissie reeds aangegeven dat de uitgangspunten van de opdracht aan de stuurgroep te beperkt waren, maar dat het voorliggende voorstel wel een praktische oplossing is voor een aantal dringende knelpunten. Er is dus wel steun voor het voorstel, maar wel met de wens dat in het permanente onderhoudsspoor het beginsel van de vervuiler betaalt centraal komt te staan. Om dit te benadrukken heeft de fractie samen met de fractie Water Natuurlijk een motie ingediend die hiertoe oproept. Deze motie is met 20 van de 30 stemmen aangenomen.