Motie voor flexi­bi­li­sering regel­geving i.v.m. toekom­stige aanpassing van het belas­ting­stelsel


18 november 2020

Het Algemeen Bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden in vergadering bijeen op 18 november 2020,

constaterende dat:
• de Ledenvergadering van de Unie van Waterschappen in december 2020 besluit over voorstellen voor herziening van het belastingstelsel;
• de huidige voorstellen voor herziening van het belastingstelsel uitgaan van een beperkte scope;
• regels over het huidige belastingstelsel zijn geregeld in de wet;

overwegende dat:
• een aantal voorstellen voor aanpassing van het belastingstelsel zijn doorgeschoven naar een onderhoudsspoor;
• regels op het niveau van een Algemene Maatregel van Bestuur via een eenvoudigere procedure zijn te wijzigen dan regels op in de wet zelf;
• dat verdere aanpassing richting een eerlijk, toekomstbestendig en uitlegbaar belastingstelsel mogelijk en nodig zijn;

verzoekt het college van dijkgraaf en hoogheemraden om:
• in de Ledenvergadering van december 2020 een toezegging van het bestuur van de UvW te vragen om zich maximaal in te zetten om in het komende wetswijzigingstraject de wetgeving zodanig aan te passen dat de punten van het onderhoudsspoor later gemakkelijk geëffectueerd kunnen worden.

en gaat over van de dag.

Diederik van der Molen - Water Natuurlijk
Rob van den Hoek - 50PLUS
René van der Kruk - Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, WN, CDA, PvdA, AWP, CU, 50PLUS

Tegen

LNE, VVD, W@I