Benutting water­sys­teem­bij­drage natuur­ge­bieden


18 november 2020

Het Algemeen Bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, in vergadering bijeen op 18 november 2020,

Constaterende dat:
- Natuurterreinen bij moeten dragen aan de watersysteem heffing;
- Natuurterreinen geen verdienmodel hebben en in het algemeen voor iedereen toegankelijk zijn;
- De bijdrage van de natuurterreinen aan de watersysteem heffing bescheiden is (70.000 euro, 0,05% van onze begroting)

Overwegende dat:
- Natuurgebieden bijdragen aan het realiseren van de KRW-doelen
- Het verhogen van de biodiversiteit en het vergroten van het bufferend vermogen van (kleine) wateren in natuurterreinen goed samen kunnen gaan

Draagt het college op:
- Een wijzigingsvoorstel van de begroting 2021 voor te bereiden om een bedrag van 70.000 euro aan te wenden voor het treffen van passende maatregelen om in natuurgebieden water langer vast te houden en de biodiversiteit te versterken;
- In overleg te treden met de eigenaren van natuurgebieden om passende maatregelen te treffen om water langer vast te houden en de biodiversiteit te versterken;
- De inhoud van de gemaakte afspraken te delen met het Algemeen Bestuur.

en gaat over tot de orde van de dag.
Algemene Waterschapspartij Carel Dieperink

mede ondertekend door
Partij voor de Dieren Anjo Travaille


Status

Verworpen

Voor

AWP, PvdD, CU, 50PLUS

Tegen

VVD, WN, LNE, CDA, PvdA, W@I

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer