Verlaging KRW-doelen


7 oktober 2020

Op woensdag 7 oktober vond de eerste algemene vergadering na het zomerreces plaats, deze is digitaal gehouden.

Agendapunt 4.1: ‘Wijziging keur 2018 en actualiseren meerdere leggers’. Wij zijn tegen het ‘Ja mits’ waarmee de keur nu is ingevuld, dat gaat leiden tot vernietiging van natuur verwachten we. Het besluit dat voorligt is echter een technische aanpassing. We vragen aandacht voor betere samenwerking met Utrechts Landschap en voor het verbreden van Ecologisch beheer.

Voor ons het belangrijkste punt van deze vergadering is de behandeling van agendapunt 4.2: ‘Ontwerp KRW-maatregelen en -doelen 2022-2027 t.b.v. opname in ontwerp 3e stroomgebiedbeheerplan Rijn’. HDSR verlaagt haar doelen voor de waterkwaliteit in de waterlichamen die onder de Kaderrichtlijn Water (KRW) vallen (De KRW-waterlichamen zijn de grote watergangen in het gebied en beslaan zo’n 5% van al het wateroppervlak binnen HDSR). Hiermee worden de door Europa vastgestelde normen los gelaten die gaan over de minimale ecologische en chemische kwaliteit van ons buitenwater. De nieuwe doelen worden gelijkgesteld aan de huidige situatie plus wat vier maatregelen en zes onderzoeken/stimuleringsmaatregelen gaan opleveren. Of de maatregelen die voort vloeien uit de uitkomsten van de onderzoeken mogen meetellen voor de doelen blijft ook na de vergadering onduidelijk. Deze aanpak is geen goede weg naar duurzaam waterbeheer. We hebben tegen het KRW maatregelplan gestemd. De gehele bijdrage is hier terug te lezen, en hier het ingediende amendement samen met AWP en 50+, die het niet gehaald heeft.