Motie Behoud budget Gezond Water


18 november 2020

Het Algemeen Bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, in vergadering bijeen op 18 november 2020,

Constaterende dat:

  • Het budget voor monitoring ‘gezond water’ in 2020 structureel is verhoogd met 750.000 euro voor de uitbreiding en uitvoering van het monitoringsplan en de bijbehorende toetsing en databeheer;
  • In 2020 is geconstateerd dat het totaal beschikbare monitoringsbudget te ruim is begroot ten opzichte van de daadwerkelijke kosten;
  • De totale begrotingsomvang vanaf 2021 structureel met circa 200.000 euro naar beneden is bijgesteld (conform het begrotingsvoorstel 2021).


Overwegende dat:

  • Het doel van het monitoringsplan is om bij te dragen aan de doelen van schoon en gezond oppervlaktewater en het streefbeeld van ‘zichtbaar water’;
  • Het incidenteel in 2020 niet-bestede bedrag van 200.00 euro niet heeft kunnen bijdragen aan de bovengenoemde doelstellingen voor het thema ‘gezond water’;

Draagt het college op:

  • Om bij de bestemming van het resultaat over het jaar 2020, indien sprake is van een voldoende positief resultaat, een bedrag van 200.00 euro, overeenkomend met de eenmalige meevaller met betrekking tot het budget voor 2020 voor monitoring van ‘gezond water’, met voorrang beschikbaar te stellen voor het thema ‘gezond water’.

en gaat over tot de orde van de dag.


Fractie Partij voor de Dieren,
Anjo Travaille


Status

Aangehouden

Voor

Tegen