Motie Ecolo­gisch beheer en onderhoud


18 november 2020

Het Algemeen Bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, in vergadering bijeen op 18 november 2020,

Constaterende dat:

  • HDSR veel ambitie heeft op het gebied van o.a. Gezond Water, Biodiversiteit, Duurzaamheid en Genieten van water waar meer ecologisch beheer en onderhoud veel aan kan bijdragen.
  • Beheer en onderhoud van het watersysteem wordt uitgevoerd door HDSR, in opdracht van HDSR (door aannemers), door beherende organisaties (zoals Utrechts Landschap) of door grondeigenaren (zoals agrariërs en Universiteit Utrecht).
  • De medewerkers van HDSR wel willen bijdragen aan meer ecologisch beheer en onderhoud, maar dat soms kennis, ervaring, interne afspraken, afspraken met samenwerkingspartners of praktische middelen limiterend kunnen zijn.

Overwegende dat:

  • Het uitvoeren van beheer en onderhoud vanuit: ‘Ecologisch beheer en onderhoud, tenzij het niet anders kan’, helpt voor een heldere en duurzame inrichting van beheer en onderhoud. Daarmee is Ecologisch beheer en onderhoud de default.
  • HDSR geholpen zou zijn met inzicht in mogelijkheden en onmogelijkheden van ecologisch beheer in de verschillende gebieden (b.v. heuvelrug en veengebied), en verschillende waterstaatswerken (b.v. watergangen, oevers, keringen, kunstwerken), en verschillende samenwerkingen (b.v. eigen beheer en onderhoud, opdrachtgeverschap, beheerovereenkomsten met eigenaren).

Verzoekt het college van dijkgraaf en hoogheemraden:

  • Te onderzoeken wat de praktische mogelijkheden zijn van ecologisch beheer en onderhoud voor bijvoorbeeld verschillende gebieden, waterstaatswerken en samenwerkingsvormen.
  • Bij het beheer en onderhoud uit te gaan van ecologisch beheer en onderhoud, tenzij dit niet haalbaar is vanuit o.a. het oogpunt van veiligheid, techniek of niet passend binnen het bestaande financiële kader.

En gaat over tot de orde van de dag.

Fractie Partij voor de Dieren, Anjo Travaille
Fractie VVD, Bas Groenendijk
Fractie AWP, Carel Dieperink
Fractie 50PLUS, Rob van de Hoek


Status

Overgenomen

Voor

PvdD, VVD, AWP, 50PLUS

Tegen

Lees onze andere moties

Benutting watersysteembijdrage natuurgebieden

Lees verder

Motie Behoud budget Gezond Water

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer