Algemeen Bestuur verga­dering 16 december


16 december 2020

Op 16 december j.l. heeft wederom een vergadering plaats gevonden van het Algemeen Bestuur. De onderstaande agendapunten zijn daarbij behandeld. Hierbij een verslag.

4.1 Deelname HDSR in Aquaminerals

Bij het terug winnen van grondstoffen uit rioolslib wordt het HDSR mede-aandeelhouder van Aquaminerals. Als Partij voor de Dieren juichen we de winning van grondstoffen uit rioolslib toe en een concrete stap hierbij is het aandeelhouderschap in een bedrijf dat dit vervolgens kan gaan uitvoeren.

4.2 Oud-Kamerik peilbesluitwijziging

In Oud-Kamerik is de afgelopen jaren een hoogwatervoorziening aangelegd. Dit betekent een scheiding van het waterpeil tussen het agrarische veenweidegebied en het bebouwingslint. Hierdoor kan in het veenweidegebied het waterpeil hoog gehouden worden, wat goed is voor de bodem, de natuur en het klimaat.

De werkzaamheden zijn inmiddels afgerond, waardoor het nieuwe peil binnen dit bebouwingslint vastgesteld kan worden. In 2019 heeft een amendement van de Partij voor de Dieren ertoe geleidt dat het nieuwe peil mede wordt gebaseerd op de te verwachten gevolgen voor natuur en klimaat. In het peilbesluit wat nu voor ligt, zien we deze afweging niet terug. Dit is de reden voor onze fractie om tegen dit besluit te stemmen en om de Motie Varianten en afwegingen peilbesluiten AB in te dienen waarbij deze afweging beter gemaakt kan worden door middel van een variantenstudie. Deze motie is verworpen. Lees de gehele bijdrage hier.


4.3 Kredietactualisatie project Sterke Lekdijk

Binnen het dijkversterkingsproject Sterke Lekdijk wordt voorgesteld het krediet aan te passen, de Partij voor de Dieren kan zich hierin vinden.

4.4 Synergiekrediet project Sterke Lekdijk

Om de ‘maatschappelijke ambities’ binnen het project Sterke Lekdijk te kunnen realiseren, waaronder ecologische ambities, wordt een synergiekrediet beschikbaar gesteld. Ook hierin kan de Partij voor de Dieren zich vinden.


4.5 Doelen overig water en Ambitie Gezond Water 2022-2027

In dit agendapunt worden de ambities om de water kwaliteit te verbeteren bepaald, voor alle wateren van HDSR, uitgezonderd de grote wateren, die vallen binnen het KRW (Kaderrichtlijn Water). We hebben als Partij voor de Dieren hier veel op aan te merken. Omdat het op orde hebben van de waterkwaliteit in 2027 wordt los gelaten, wordt voorgesteld om te lage doelen na te streven in combinatie met een eindeloze termijn om deze lage doelen vervolgens te gaan halen. De maatregelen zijn vervolgens met name afhankelijk van derden. Wij hebben dan ook tegen dit voorstel gestemd. Lees de hele bijdrage hier.

We hebben ook voorstellen gedaan om de waterkwaliteit op andere manieren te gaan verhogen. Hiervoor is de Motie Levendige Boerensloot ingediend, deze is verworpen, evenals de Motie voor het verbod op chemische bestrijdingsmiddelen. Wel is de toezegging gedaan dat in overkoepelend overleg wordt gevraagd om ook binnen ons waterschap onderzoek te gaan doen naar de top-uitstoters van stikstof.

Gerelateerd nieuws

Protestactie tegen afschot knobbelzwanen

Afgelopen zaterdag 14 november heeft de Partij voor de Dieren werkgroep Utrecht een protestactie georganiseerd tegen het ...

Lees verder

Algemeen Bestuur vergadering 3 maart

Op de vergadering van 3 maart heeft het AB afscheid genomen van de jeugddijkgraaf en jeugdhoogheemraad. Zij hebben zich de af...

Lees verder