Motie Levendige boeren­sloot


16 december 2020

Het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden in vergadering bijeen op 16 december 2020

overwegende dat

 • De KRW maar over 5% van het totale oppervlakte water binnen HDSR gaat;
 • De meeste winst dus te behalen valt in de ander 95% genaamd “de haarvaten van de HDSR”;
 • Die haarvaten voor het grootste deel liggen aan agrarische percelen;
 • De agrariër een grote invloed heeft op de kwaliteit van het water;
 • Er veel bereikt kan worden indien de agrariër de waterkwaliteit positief kan beïnvloeden;
 • De agrariër ook graag wil meewerken maar dit moet passen binnen de befrijsvoering;
 • Belonen in sommige gevallen beter werkt dan dwingen of sancties;
 • Een vorm kan zijn om aanpalende gronden voor een breedte van 20-40 meter aan weerszijde van deze levendige boerensloot te belasten ware het natuur;
 • Indien veel agrariërs meewerken er vele kilometers levendige boerensloot kan worden gemaakt wat een positief effect heeft op de 5% waterlichaam en hiermee KRW doelen worden gehaald, misschien zelfs zonder maatregelen in het KRW waterlichaam.

Draagt het college op

 • Te onderzoeken hoe bedrijven die het begrip “levendige boerensloot” inpassen in hun bedrijfsvoering of die landbouwgrond omzetten naar natuur, voor het zelfde tarief aangeslagen kunnen worden als als natuur.
 • Indien hiervoor binnen de huidige wetgeving geen mogelijkheden zijn, in overleg te gaan met UvW en met andere waterschappen om te verkennen op welke manier hiervoor mogelijkheden gecreëerd kunnen worden

en gaat over tot de orde van de dag

ONDERTEKENING

Bas Groenendijk fractie VVD

Anjo Travaille fractie PvdD


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren, VVD, ChristenUnie, AWP, 50PLUS, W@I

Tegen

WaterNatuurlijk, LNE, CDA, PvdA

Lees onze andere moties

Motie voor flexibilisering regelgeving i.v.m. toekomstige aanpassing van het belastingstelsel

Lees verder

Motie Verbod chemische bestrijdingsmiddelen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer