Bijdrage Doelen Overig Water


16 december 2020

Het blijft lastig om maatregelenpakketten ‘ambities’ te noemen. Wat precies de maatregelen zijn is belangrijk, maar nog belangrijker is natuurlijk wanneer we welke waterkwaliteit willen hebben. Oftewel, wij zien graag een resultaatsverplichting ipv een inspanningsverplichting. Want met dit maatregelenpakket zijn we vooral heel afhankelijk van derden en hebben we geen inzicht in waar de maatregelen toe leiden. Koppel daar nog de oneindige termijn om de doelen te kunnen behalen bij, en je hebt de toverformule voor vrijblijvendheid. Dat is wat ons betreft geen ambitie.

Daarnaast zijn de hoogtes van de doelen niet in het democratische proces mee genomen. Aangezien het waterschap niet verwacht de waterkwaliteit op orde te hebben in 2027, oftewel het behalen van een EKR-score van 0,6 in ieder water lichaam, is het overwegen van functieveranderingen essentieel. Ook al hebben we als waterschap zelf weinig te zeggen over landgebruik, wij zijn als instantie de poortwachter van de waterkwaliteit. Als wij hier niet streng in zijn, wie dan wel?

Het mag duidelijk zijn dat wij de doelen te mager vinden. En we zijn niet de enigen. De EKR-score van 0,6 is een door de EU ingestelde minimumnorm, dit waterschap gebruikt het als een soort maximumnorm, een zesjescultuur dus. Als we bijvoorbeeld willen dat van de natuurgebieden op de lange termijn, dus niet in 2027, slechts 80% boven dat ‘zesje’ willen hebben, vragen wij ons af of we dit wel natuurgebieden moeten blijven noemen.

Wij zien daarom graag dat eerst per type gebied een doel wordt opgesteld, dat wordt besproken in het AB, in combinatie met wanneer dat doel behaald dient te worden. En dat, wanneer dit in 2027 niet lukt, functieveranderingen bespreekbaar gemaakt moeten worden, zowel intern, als met onze gebiedspartners als agrariërs en provincie.

Kortom, onze fractie vindt dit stuk niet rijp voor besluitvorming. Naast dat de tekst van het besluit erg onduidelijk geschreven is (met ‘kennis nemen van’ en ‘richting geven aan’), hadden we eerst graag een discussie willen hebben over de doelen, voordat we überhaupt de doelen gaan vast stellen zoals AWP voorstelt. Met een resultaatsverplichting in plaats van een inspanningsverplichting, voordat we het gaan hebben over de bijbehorende maatregelenpakketten.

Dan zijn er nog 2 onderwerpen waar we vragen voor hebben ingediend en die allebei van toepassing zijn op ‘gezond water’.

Met als eerste de ‘topververvuilers’. In het nieuws was enkele weken geleden te lezen dat enkele bedrijven tot 60x meer stikstof uitstoten dan reguliere veehouderijen. Wij vroegen ons af of er in ons waterschap ook zulke mega-vervuilers aan te wijzen zijn. Dank voor de uitgebreide beantwoording hierop.

Maar het stuk geeft ook veel onzekerheden, want HDSR heeft niet in beeld waar de grote vervuilers zitten. Kan de heemraad toezeggen dit in beeld te gaan brengen?

Wel zijn in algemene zin de stikstofbronnen in beeld gebracht, waarbij met name uitspoeling en inlaatwater samen 84% voor hun rekening nemen. En hoewel het aandeel van Fosfor in het water meestal bepalend is voor de ecologische toestand van de waterkwaliteit, kunnen wij ons voorstellen dat wanneer dit ingeperkt wordt, we ook de stikstofhoeveelheden moeten inperken. Gelukkig worden binnen Gezond Water maatregelen opgenomen om fosfor en stikstof te beperken, maar lezen we dat bij het inlaatwater er alleen nog de ‘aandacht’ is, en nog geen concrete maatregelen. Hier missen we ambitie met concrete maatregelen. Kan de heemraad daarom aangeven of en wanneer we concrete maatregelen hiervoor kunnen verwachten?

Dan het Glyfosaat

Ook hier bedankt voor de beantwoording van de vragen. Wij lezen dat in de praktijk een verbod van chemische bestrijdingsmiddelen al wordt toegepast in pachtcontracten. Met twee uitzonderingen, namelijk binnen de overeenkomsten voor de binnendijkse percelen in het kader van de Sterke Lekdijk, en de ruilgronden. Wij als partij voor de dieren vinden het belangrijk dat we consistentie uiten in ons beleid, dit zorgt voor duidelijkheid, en we willen dit vervolgens ook borgen in onze regelgeving.

Daarom vragen wij de heemraad een toezegging om in het concept ‘kadernota grond- en vastgoed’, dat we halverwege volgend jaar gaan behandelen, een totaalverbod op chemische bestrijdingsmiddelen op te nemen.

Ook vragen wij de heemraad om de toezegging om per 1 januari 2021 het verbod op chemische bestrijdingsmiddelen als voorwaarde in alle pachtcontracten op te nemen.

Mocht de heemraad dit niet kunnen toezeggen, dan zullen we deze 2 punten in een motie in de 2e termijn indienen.

Tenslotte, aanvullend hierop lazen we dat door een uitspraak op 24 november van het Gerechtshof van Den Haag, professionele gebruikers glyfosaat weer mogen gebruiken. Kan de heemraad toezeggen dat het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen door het waterschap niet wordt hervat?