Motie Verbod chemische bestrij­dings­mid­delen


16 december 2020

Het Algemeen Bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, in vergadering bijeen op 16 december 2020,

Constaterende dat:

  • Glyfosaat is schadelijk voor bestuivende insecten, zoals bijen en voor waterleven en voor de kwaliteit van het oppervlaktewater.
  • In HDSR wordt sinds 2015 in pachtvoorwaarden meestal een restrictie op het gebruik van chemische beschermingsmiddelen opgenomen. De twee uitzonderingen zijn de volgende:
    • De binnendijkse percelen langs de primaire kering die in eigendom worden verworven en daarna weer in pacht worden uitgegeven aan de voormalig eigenaar: de afspraak is dat het waterschap alleen dezelfde wijzigingen kan aanbrengen in de pachtvoorwaarden die ook wijzigen in de regelgeving (Keur, algemene regels en beleidsregels).
    • De gronden die aangekocht worden met een strategisch oogmerk (om o.a. als ruilgrond te kunnen dienen). Ook hier blijft het gebruik van wettelijk toegelaten bestrijdingsmiddelen toegestaan.
  • Vele overheden verbieden het gebruik van glyfosaat of zijn hiermee in voorbereiding. Hieronder vallen drie Brabantse waterschappen, meerdere provincies, waaronder onze eigen provincie dat een verbod heeft opgenomen, meerdere (Europese) landen waaronder onze eigen Rijksoverheid en meerdere gemeenten.

Overwegende dat:

  • Het waterschap vindt dat glyfosaat en andere chemische bestrijdingsmiddelen vermeden moeten worden en hierin consistent zou moeten zijn.
  • De nieuwe ‘Kadernota grondzaken & vastgoed’ naar verwachting halverwege 2021 wordt behandeld.

Draagt het college op:

  • Vanaf 1 januari 2021 het verbod op chemische bestrijdingsmiddelen als voorwaarde in alle pachtcontracten op te nemen en dit tevens vast te leggen in het ‘Kadernota grondzaken & vastgoed’.

En gaat over tot de orde van de dag.

Fractie Partij voor de Dieren, Frank-Juriën Dam


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren, ChristenUnie, AWP, 50PLUS

Tegen

WaterNatuurlijk, LNE, VVD, PvdA, CDA, W@I

Lees onze andere moties

Motie Levendige boerensloot

Lees verder

Motie Varianten en afwegingen peilbesluiten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer