Bijdrage Peil­be­sluit Oud-Kamerik


16 december 2020

4.2 Peilbesluit Oud Kamerik

Voorgesteld wordt om voor een gebied van 60 Ha in Oud-Kamerik het eerder vastgestelde peil van -2.05 te wijzigen in een zomer en winterpeil van -2.12. We gaan daarmee weer 7 centimeter naar beneden ten opzichte van een eerdere toezegging waar de ingekomen zienswijze ook aan refereerde.

Dit peilbesluit voldoet helaas niet aan de door ons AB in eind 2019 vastgestelde Nota Peilbeheer. Het voldoet ook niet aan de doelstelling uit de Visie Duurzaamheid die in maart 2020 is vastgesteld.

Het voorliggende Ontwerp peilbesluit heeft de volgende redeneerlijn:

Het besluit is hetzelfde als wat er nu in de praktijk gebeurt. Dit is een goede keuze want het geeft zo min mogelijk schade aan woningen en tuinen. We houden in de praktijk dit peil al aan dus er verandert niets, dus we kijken niet naar broeikasgassen, bodemdaling en biodiversiteit.

Dat is bepaald niet stroomopwaarts en sluit helemaal niet aan bij de afweging die HDSR zou moeten maken. Het voorliggende peilbesluit is old school. Er zijn geen varianten, geen kostenafwegingen, of verschillende type peilen afgewogen. Ook is niet naar de invloed op de omgeving gekeken.

In de beleidsnota Peilbeheer staat dat in elk peilbesluit de ecologische aspecten en de toestand van de waterkwaliteit moet worden meegewogen in verschillende scenario’s. In de Visie Duurzaamheid staat dat we biodiversiteit in stand houden en versterken waar dit kan. Maar in het voorliggende ontwerp peilbesluit, over een gebied van 60 ha, dus ongeveer 120 voetbalvelden, wordt alleen gekeken naar de mogelijke schade voor woningen en tuinen als we niets veranderen. In een toelichting van het DB n.a.v. de Cie SKK zijn nog snel wat punten over bodemdaling, broeikasgassen en biodiversiteit toegevoegd. Opnieuw met de redeneerlijn dat er in de praktijk weinig verandert en dat we ons niet druk hoeven te maken. Maar ons AB hoeft niet verteld te worden dat er weinig verandert en dat we ons niet druk hoeven te maken. Ons AB wil horen dat we verandermomenten zoals een peilbesluit, benutten om het waterbeheer beter te maken. Ons AB wil horen dat er op zijn minst is gekeken naar de mogelijkheden voor veranderingen. Onze fractie, en ik neem ook aan ons AB, wil dat er in de peilafwegingen serieus wordt gekeken naar kansen voor vermindering bodemdaling, vermindering van broeikasgassen en verbetering van biodiversiteit. Precies zoals we dat hebben afgesproken in ons AB.

Als het AB achter de eerder vastgestelde Nota peilbeheer en Visie Duurzaamheid staat en dan kan het AB het voorliggende ontwerp peilbesluit simpelweg niet vaststellen.

Om ervoor te zorgen dat bij toekomstige peilbesluiten de juiste afwegingen expliciet gemaakt worden en gedeeld worden met het AB heeft de fractie van PvdD samen AWP en 50+ een motie opgesteld die we bij deze graag indienen. Het dictum luidt:

Verzoekt het college van dijkgraaf en hoogheemraden:

  • Te komen tot een overzicht met afwegingscriteria voor peilbesluiten en de effecten per criterium in varianten integraal uit te werken bij het opstellen van peilbesluiten.
  • De resultaten van de effecten en de expliciete afweging te delen met het AB in de documenten van de bestuurlijke behandeling van peilbesluiten.