Motie Varianten en afwe­gingen peil­be­sluiten


16 december 2020

Het Algemeen Bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden in vergadering bijeen op woensdag 16 december 2020,

Constaterende dat:

  • HDSR met peilbesluiten veel invloed heeft op bodemdaling, uitstoot van broeikasgassen en biodiversiteit;
  • HDSR veel ambities heeft op het gebied van bodemdaling, uitstoot van broeikasgassen en biodiversiteit;
  • Het Ontwerp Wijziging Peilbesluit Oud-Kamerik (DM1676561) niet beschrijft wat de invloed is van mogelijk te hanteren verschillende peilen op bodemdaling, uitstoot van broeikasgassen en biodiversiteit van het peilgebied zelf en van de omliggende gebieden en niet aangeeft hoe de afweging past in het streven van HDSR naar ‘functie volgt peil’.

Overwegende dat:

  • Het AB bij de behandeling van de Nota Peilbeheer 2019 besloten heeft in elk peilbesluit de effecten op te nemen van voorgestelde varianten op o.a. bodemdaling, uitstoot van broeikasgassen, biodiversiteit en weidevogels;
  • Het streven naar ’functie volgt peil’ expiciete afwegingen en keuzes vraagt;
  • Het hanteren van een standaard overzicht met bovengenoemde aspecten per variant de organisatie helpt bij het expliciteren van effecten van varianten in waterpeil en afwegingen om te komen tot voorstellen voor peilbesluiten;
  • Zo’n overzicht met resultaten van de effecten en afwegingen het AB een kader biedt en integraal beeld geeft om een gedegen keuze te maken over elk peilbesluit in een AB vergadering.

Verzoekt het college van dijkgraaf en hoogheemraden:

  • Te komen tot een overzicht met afwegingscriteria voor peilbesluiten en de effecten per criterium in varianten integraal uit te werken bij het opstellen van peilbesluiten.
  • De resultaten van de effecten en de expliciete afweging te delen met het AB in de documenten van de bestuurlijke behandeling van peilbesluiten.

En gaat over tot de orde van de dag.

Fractie Partij voor de Dieren, Anjo Travaille

Fractie Algemene Waterschapspartij, Carel Dieperink

Fractie 50+, Rob van den Hoek


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren, ChristenUnie, AWP, 50PLUS

Tegen

WaterNatuurlijk, LNE, PvdA, CDA, VVD, W@I

Lees onze andere moties

Motie Verbod chemische bestrijdingsmiddelen

Lees verder

Motie Langetermijnvisie Watersysteem vraagt om visie op waterkwaliteit

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer