Verslag AB 21 december: AB kiest voor dierenleed


21 december 2022

Dit was de laatste AB-vergadering van dit jaar, met volgend jaar nog één laatste AB vóór de verkiezingen. We hebben deze AB-vergadering twee amendementen en één motie ingediend, allen met als doel dierenleed in de vorm van jacht en hengelen te stoppen op onze eigen gronden en in eigen water. De motie had tot doel om de afweging, met bijbehorende cijfers, voor en tegen het hengelen in beeld te brengen. Beide amendementen en ook de motie hebben het niet gehaald. Waaruit blijkt dat als het over dierenrechten gaat, de Partij voor de Dieren nog steeds hard nodig is in dit waterschap.


Installatie Waterraad

Deze vergadering werd de Waterraad geïnstalleerd, een kritische club jongeren met hart voor water en democratie. En vooral studenten met verschillende achtergronden. Zij hebben symbolisch een extra stoel geplaatst midden in de AB-zaal, om ons als bestuursleden erop te wijzen dat ook de jeugd veel beter vertegenwoordigd zou moeten worden, omdat juist zij een toekomst voor zich hebben die vol onzekerheden zit. We steunen de Waterraad volledig in hun missie en we zijn benieuwd naar hun inbreng de komende tijd!


In het opiniërende deel van de vergadering stonden drie punten op de agenda, die hieronder volgen.

3.1 Actualisatie eigendommenbeleid HDSR

De hobby-jacht brengt heel veel dierenleed met zich mee. Hoewel wij ook zeer tegen bestrijding van overlast gevende dieren zijn, lijkt ons het afschaffen van de hobby-jacht binnen ons waterschap een no-brainer. Het dient immers geen enkel waterschapsdoel. Toch stemde een overgroot deel van het AB, met uitzondering van 50+ en CU, tegen onze motie.

Hengelen, door ons vaak ook ‘onderwaterjacht’ genoemd, is een bezigheid die veel dierenleed met zich mee brengt en daarnaast op verschillende manieren schade tot gevolg heeft. Hoewel wij niet ontkennen dat mensen hier plezier uit kunnen halen, staat dit in geen verhouding met het dierenleed en aanvullende schade, zoals beschadigde oevers, vislood en vislijnen in het water. Toch kon dit amendement slechts op steun rekenen van 50+.

Omdat wij een vermoeden hadden dat dit amendement slecht zou vallen bij de andere partijen, hadden wij een motie voorbereid dat het college vraagt om de verschillende afwegingen in kaart te brengen, onderbouwd met cijfers, om hengelen al dan niet in stand te houden. Ook deze motie is verworpen door een groot deel van het AB, met uitzondering van AWP, CU en 50+. Wel is er een toezegging gedaan door de hoogheemraad om met een beknopte lijst te komen met voors en tegens.

Bijdrage Anjo Travaille

Amendement Afschaffen jachtrechten op eigendommen van HDSR

Amendement Afschaffen visrechten op eigendommen van HDSR

Motie Inzicht in nadelen en voordelen van hengelen op HDSR waterschapsdoelen


3.2 Grootonderhoudsplan Regionale Waterkeringen 2023

Wat ons betreft een organisatorische aanpassing van het beleid voor grootonderhoud van keringen. Dan moet je denken aan het bijvoorbeeld eens in de 10 jaar op hoogte brengen van dijken en kaden. Verder een goed stuk, maar op ons verzoek is er een hoofdstuk toegevoegd over dierlijke graverij, met name gaat dit over de muskusrat. Dit waarderen we. Maar de inhoud steekt ons behoorlijk. We hebben voor dit besluit gestemd, met de aantekening dat we het beleid op het gebied van dierlijke graverij niet ondersteunen (dit beleid wordt elders geregeld en heeft onze voortdurende aandacht).

Bijdrage Frank-Juriën Dam


3.3 Wijziging peilbesluit de Tol- en deelgebied Portengen – laag

In dit peilbesluit werd een drooglegging (afstand waterpeil-maaiveld) van 40cm voorgesteld. Hoewel het officieel op 45cm was bepaald, bleek het in de praktijk op 30cm te staan. Dit gaat dus defacto om een peilverlaging. Daarnaast wordt dit peilbesluit gecombineerd met onderwaterdrainage (zie het vorige verslag, waar het daar ook uitgebreid over ging). Hoewel wordt gesuggereerd dat daardoor een CO2-uitstoot verlaging van 50% kan worden gehaald, zien we daarvoor geen wetenschappelijke onderbouwing. En mocht het wel zo zijn, dan had dit door dichterbij de 30cm te blijven nog meer CO2-uitstoot kunnen voorkomen. Ook brengt dit risico’s mee voor woningen in dit gebied. Maar vooral is dit het tegenovergestelde van wat je moet doen als je de klimaatcrisis en belangen van jongeren serieus neemt. Wij hebben dus tegen dit voorstel gestemd.

Bijdrage Frank-Juriën Dam


Kerstafsluiting

Na het jongste AB-lid van vorig jaar, onze eigen Frank-Juriën, was dit jaar het jongste AB-lid en tevens fractievoorzitter van de CU, Christine Pleijsier, aan de beurt voor een afsluitende kersttoespraak. Zij nam ons mee naar de grote maatschappelijke gebeurtenissen van afgelopen jaar en waar we als AB zoal mee bezig hebben gehouden, afgesloten door een kerstzegen.

Onze fractie wenst u fijne en bovenal diervriendelijke feestdagen!

Gerelateerd nieuws

Verkiezingsupdate: René per 1 dec fractievoorzitter

René van der Kruk voert de kandidatenlijst aan bij de komende verkiezingen en is als lijsttrekker al druk bezig met de voorbe...

Lees verder

Interview met lijsttrekker René van der Kruk

In januari was onze lijsttrekker René van der Kruk te gast in Driebergen, waar fractievoorzitter Jolande Kors van de Partij v...

Lees verder