Amen­dement Afschaffen verhuur jacht­rechten op eigen­dommen van HDSR


21 december 2022

Het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, in vergadering bijeen op 21 december 2022

Constaterende dat:

  • In het Eigendommenbeleid van HDSR ‘Jachtrechten’ zijn beschreven die zijn verhuurd aan Wild Beheer Eenheden (WBE) en particulieren.

Overwegende dat:

  • Jacht niet positief bijdraagt aan een waterschapsdoel.
  • Jacht leidt tot verstoring van de natuur, grotere kans op aanrijding van wild, looddepositie in de natuur, stress en sterfte onder diersoorten, waaronder soorten die op de Rode Lijst staan.
  • Beheer van diersoorten een provinciale- en Rijksbevoegdheid is die via ontheffingen en vrijstellingen loopt en niet via verhuur van jachtrechten.

Besluit:

Het Eigendommenbeleid, pagina 19, hoofdstuk 6.2.1, kopje ‘Jachtrechten’:

‘Uitgangspunt met betrekking tot de uitgifte van jachtrechten is dat dit uitsluitend plaatsvindt door verhuur aan Wildbeheereenheden (WBE) en in overeenstemming met de beheerorganisatie. In enkele gevallen is er nog sprake van verhuur aan een natuurlijk persoon. Deze jachtrechten worden na het verstrijken van de resterende huurtermijn onder gebracht bij de WBE.

Te vervangen door:

‘Uitgangspunt is dat jacht niet bijdraagt aan de HDSR waterschapsdoelen. Er worden geen nieuwe jachtrechten verhuurd. Bestaande verhuur van jachtrechten wordt zo snel mogelijk stopgezet.’

Fractie Partij voor de Dieren, Anjo Travaille

Fractie 50plus, Rob van den Hoek


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren, 50PLUS, CU

Tegen

WaterNatuurlijk, LNE, VVD, CDA, PvdA, W@I, AWP

Lees onze andere moties

Amendement Afschaffen visrechten op eigendommen van HDSR

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer