Motie Inzicht in nadelen en voordelen van hengelen op water­schaps­doelen


21 december 2022

Het Algemeen Bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, in vergadering bijeen op 21 december 2022,

Constaterende dat:

  • HDSR visrechten verhuurt aan hengelsportverenigingen, aan beroepsvissers en aan hobbymatige vissers.
  • HDSR hengelen toestaat en faciliteert op vele plaatsen in het beheersgebied.

Overwegende dat:

  • Hengelen mogelijk een negatieve invloed heeft op waterschapsdoelen op het gebied van ‘waterkwaliteit’, ‘KRW’ en ‘biodiversiteit’. Tegelijkertijd heeft hengelen mogelijk een positieve invloed op het waterschapsdoel ‘beleving van water’.
  • Het is voor het AB lastig in te schatten hoe de nadelen en de voordelen van hengelen tegen elkaar opwegen in relatie tot de waterschapsdoelen.

Verzoekt het college:

  • In de eerste helft van 2023 inzichtelijk te maken welke nadelen er zijn bij het toestaan en faciliteren van hengelen op HDSR wateren en welke voordelen er zijn bij toestaan en faciliteren van hengelen op HDSR-wateren, beiden in relatie tot de HDSR waterschapsdoelen.
  • De resultaten aan het AB te rapporteren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Fractie Partij voor de Dieren: Anjo Travaille

Fractie ChristenUnie: Christine Pleijsier

Fractie 50plus: Rob van den Hoek


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren, 50PLUS, CU, AWP

Tegen

WaterNatuurlijk, LNE, VVD, CDA, PvdA, W@I

Lees onze andere moties

Amendement Pilots remming bodemdaling met onderwaterdrainage niet succesvol

Lees verder

Amendement Afschaffen visrechten op eigendommen van HDSR

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer