Instal­latie van Frank-Juriën Dam


1 juli 2020

Op woensdag 1 juli vond er weer een algemene vergadering plaats bij het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, de eerste fysieke vergadering sinds de corona-maatregelen.

Dit was ook het moment voor de installatie van Frank-Juriën Dam, die als algemeen bestuurslid aan de slag gaat naast René en Anjo en samen met Willem in de commissie SKK plaats neemt. Hij vervangt Merel Hendriks.
Tijdens deze vergadering hebben de algemene beschouwingen plaats gevonden en is de voorjaarsnota besproken.

Het is de fractie voor de Partij voor de Dieren opgevallen dat het ‘Duurzaam, Groen en Proactief’ uit het coalitieakkoord niet herkenbaar is in de huidige voorstellen. Zo is de duurzame ambitie weer verworden tot business as usual. Onze motie om de duurzame, groene en proactieve ambitie als kader te gebruiken bij de invulling van strategische lijnen voor de begroting van 2021 kreeg steun van AWP, CU, 50+ en PvdD en is daarmee afgewezen. Onder andere om deze reden heeft de PvdD dan ook tegen de voorjaarsnota gestemd.

Wel zal het dagelijks bestuur naar aanleiding van onze inbreng haar best doen om meer projecten in uitvoering te brengen, zogenaamde ‘no regrets’, vooraf aan de Voorjaarsnota 2021.

De andere motie van vanavond, van PvdD en AWP, is overgenomen. Deze betreft de waterkwaliteitsverbetering van de niet-krw-lichamen (voornamelijk boerensloten). Het dagelijks bestuur komt met een maatregelpakket, inclusief inspirerende streefbeelden.

Verder hebben de PvdD en AWP vanavond een amendement ingediend, omdat het bestuursverslag een passage bevat waarin nieuw beleid wordt voorgesteld waarin de doelen voor de KRW naar beneden worden bijgesteld. Deze is verworpen.

Ook is vanavond het voorkeursalternatief voor de dijkversterking van de Lekdijk tussen Wijk bij Duurstede en Amerongen besproken. De PvdD is gematigd positief en ziet graag dat de meekoppelkansen voor natuurontwikkeling, biodiversiteitsverbetering en cultuurhistorie worden opgepakt.

Tenslotte hebben we de volgende toezeggingen gekregen:

- Het algemeen bestuur krijgt vanwege haar ambassadeursrol informatie op maat over de droogteaanpak en informatie hierover komt op de website van het HDSR.

- In het voorjaar van 2021 volgt de evaluatie van de eerste helft van de bestuursperiode.

- Op 7 oktober komt het dagelijks bestuur met een vervolg op de aangenomen motie ‘natuuronderlegger Lekdijk’, naar aanleiding van contact met gedeputeerde staten van de provincie Utrecht.

- In het najaar volgt een bijeenkomst over bodemdaling, inclusief grondgebruik, mogelijkheden tot opkopen en opties tot vernatting.

- In september bespreekt de commissie BMZ de KRW maatregelpakketten waarmee we de KRW-doelen gaan realiseren.

- Het algemeen bestuur bespreekt in het najaar de invulling van de viering van het 900-jarig bestaan van het HDSR.