Motie Uitwerking stra­te­gische lijnen vanuit ambities coali­tie­ak­koord


1 juli 2020

Het Algemeen Bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden in vergadering bijeen op woensdag 1 juli 2020,


Constaterende dat:

  • Het Dagelijks Bestuur in mei 2019 een coalitieakkoord heeft opgesteld waarin de eerste alinea is uitgesproken dat de kiezer heeft gekozen voor een 'Duurzaam en groen waterschap' en dat een coalitie van WN, PvdA, CDA en LNE recht doet aan de uitslag en het werken aan een 'Duurzaam en groen waterschap'.
  • Dat het coalitieakkoord uitdrukking geeft aan het op een proactieve manier te streven naar een duurzaam en groen waterschap, onder meer door het vermelden van: 'de noodzaak tot verdere verduurzaming en het sluiten van kringlopen en aanpassen aan klimaatverandering' (pagina 1), 'inzetten op duurzaam en robuust watersysteem en naar moderne en open overheid' (pagina 3), 'samen doen' (pagina 3), 'goede kwaliteit in al onze wateren' (pagina 6), 'duurzaam als uitgangspunt' (pagina 9), 'Actief het gesprek opzoeken met de omgeving' (pagina 11), 'maatschappelijke voorbeeldfunctie bij verantwoord ondernemen, inclusief sociale aspecten' (pagina 12).

Overwegende dat:

  • De strategische lijnen in de voorjaarsnota vragen om een nadere inhoudelijke uitwerking van de begroting 2021;
  • In de voorjaarsnota 2020 de duurzame, groen koers en proactieve houding uit het coalitieakkoord onvoldoende herkenbaar is;
  • Het algemeen bestuur als taak heeft om de DB te controleren en te houden aan eerdere toezeggingen.

Verzoekt het college van dijkgraaf en hoogheemraden:

  • Bij de uitwerking van de strategische lijnen uit de voorjaarsnota 2020 tot concrete acties in de begroting 2021, het coalitie akkoord als kader te nemen en proactief te koersen op een duurzaam en groen waterschap.


En gaat over tot de orde van de dag.


Partij voor de Dieren
Anjo Travaille


Status

Verworpen

Voor

PvdD, AWP, CU, 50PLUS

Tegen

WN, LNE, VVD, CDA, PvdA, W@I