Amen­dement Geen nieuw beleid in bestuurs­verslag 2019


1 juli 2020

Het Algemeen Bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden in vergadering bijeen op woensdag 1 juli 2020,

Constaterende dat:

  • Het AB wordt gevraagd om het bestuursverslag 2019 vast te stellen.
  • Het bestuursverslag 2019 bedoeld is om een goed overzicht te krijgen van de stand van zaken in ons beheergebied en bij ons waterschap.
  • Er in het bestuursverslag op pagina 19, doel 7, eerste alinea, laatste twee regels de volgende tekst is opgenomen:
    Voor de derde KRW-planperiode (2022 - 2027) worden de doelen geactualiseerd op basis van de huidige kennis over wat maximaal haalbaar is na het uitvoeren van de mogelijke maatregelen in de waterlichamen. Dit leidt tot realistische en beter haalbare doelen die passen bij de functie van het betreffende water.
  • Het bestuursverslag is niet bedoeld om het AB te laten beslissen over nieuw beleid.
  • Het kiezen voor nieuwe KRW doelen gebaseerd op uit te voeren maatregelen in het watersysteem niet past bij bronaanpak en emissiebeperking en bij 'samen met'.

Besluit:
De tekst van het bestuursverslag 2019 pagina 19, doel 7, eerste alinea, laatste twee regels (hierboven weergegeven) weg te laten.

Fractie Partij voor de Dieren
Anjo Travaille

Algemene Waterschapspartij
Carel Dieperink


Status

Verworpen

Voor

PvdD, AWP, 50PLUS, CU

Tegen

WN, LNE, VVD, CDA, PvdA, W@I

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer