Duur­zaamheid, natuur en biodi­ver­siteit Doen


25 november 2019

Woensdag 20 november was er weer een algemene vergadering bij het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. Het was tijd om de jaarlijkse begroting te behandelen en iedere fractie krijgt dan vijf minuten de gelegenheid om algemene beschouwingen te verwoorden. In onze tijd hebben we de nadruk gelegd op natuur en biodiversiteit en de invloed, kansen en verantwoordelijkheden van ons als waterschap. Anjo Travaille heeft namens de Partij voor de Dieren de volgende speech gegeven. Na de speech hebben de hoogheemraden al een aantal toezeggingen gedaan.

Behaalde successen
Zoals je hier kunt lezen, hebben we als Partij voor de Dieren verschillende punten meegegeven bij de ontwerp begroting 2020. Een aantal van deze punten zijn overgenomen, maar niet allemaal.

900 jarig bestaan
Er is een bedrag van € 400.000 beschikbaar om het 900 jarig bestaan van het HDSR te vieren. Wij wilden het Dagelijks Bestuur vragen om een breed gesprek te voeren met het Algemeen Bestuur over de invulling voor dit geld te bepalen. De Partij voor de Dieren vindt dat we tijdens deze viering aandacht moeten besteden aan waterbeleving door inwoners. Tijdens de vergadering is toegezegd dat het Algemeen Bestuur zal worden betrokken bij het uitwerken van het voorstel.

Wagenpark
Wij hebben het Dagelijks Bestuur om het vervoer van het slibtransport naar Moerdijk te verduurzamen. Dit kan door dit transport mee te nemen in de aanbesteding van het wagenpark. Er is tijdens de vergadering toegezegd dat er zal worden uitgezocht of deze vrachtwagens op biodiesel kunnen rijden. Dit wordt terug gekoppeld aan het algemeen bestuur.

Wij vinden het jammer dat niet alles is overgenomen, maar zijn desondanks blij met de behaalde resultaten.