Motie Verbe­tering water­kwa­liteit niet KRW-lichamen


1 juli 2020

Het Algemeen Bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, in vergadering bijeen op 1 juli 2020,

Constaterende dat:

  • Het coalitieakkoord uitdrukking geeft aan het op een proactieve manier streven naar een duurzaam en groen waterschap, onder meer door het vermelden van: ‘de noodzaak tot verdere verduurzaming en het sluiten van kringlopen en aanpassen aan klimaatverandering’ (pagina 1), ‘inzetten op duurzaam en robuust watersystoem en naar moderne en open overheid’ (pagina 3), ‘samen doen’ (pagina3), ‘goede waterkwaliteit in al onze wateren’ (pagina 6).
  • De watersysteemanalyses laten zien dat we er nog niet zijn wat de waterkwaliteit betreft.
  • In de voorjaarsnota een bedrag van € 0 tot € 1 miljoen is aangegeven voor verbeteren van waterkwaliteit van niet KRW waterlichamen. Dit lijkt een beperkte ambitie.

Overwegende dat:

  • Het verbeteren van de waterkwaliteit een van de kerntaken van HDSR is;
  • Biodiversiteit een integraal onderdeel van ons waterkwaliteitsbeleid is;
  • HDSR gebaat is bij een open discussie over het verbeteren van de waterkwaliteit en de mogelijkheden om deze zowel in chemische als in ecologische zin te verbeteren

Besluit

  • Dat het DB met maatregelen pakketten komt waaruit de ambitie van het DB spreekt om de waterkwaliteit voor de niet KRW lichamen te verbeteren.
  • Om hiervoor inspirerende streefbeelden vast te stellen.
  • Om bij het uitwerken van de maatregelen pakketten verschillende varianten te onderscheiden.

en gaat over tot de orde van de dag.


Fractie: Algemene WaterschapsPartij Carel Dieperink
Partij voor de Dieren Anjo Travaille


Status

Overgenomen

Voor

PvdD, AWP

Tegen