Verslag AB 9 maart


9 maart 2022

Op 9 maart j.l. vond de tweede vergadering van het Algemeen Bestuur plaats dit jaar. De eerste vergadering op 16 februari was niet zozeer inhoudelijk, deze vergadering werd hoogheemraad Karin Sommer- de Vries geïnstalleerd na het om gezondheidsredenen terugtreden van hoogheemraad Bernard de Jong, wij wensen hem alle goeds.

De vergadering van 9 maart begon met de installatie van de jeugdhoogheemraad Sietske van der Lecq, die een ambassadeursrol op zich neemt om ons waterschap onder jongeren te vertegenwoordigen én het waterschap van gevraagd en ongevraagd advies voorziet. Een rol die we van harte ondersteunen, gezien de grote opgaven die op ons afkomen, zoals de klimaatcrisis, en die met name de jongste generatie het hardst zullen treffen.


3.1 Voorkeursalternatief Waterberging en doorvoer Willeskop

In dit plan wordt een boezem voorgesteld nabij Willeskop, waar extra water kan worden geborgen. Hier worden klimaatadaptatie en natuurontwikkeling met elkaar gecombineerd en dat is wat ons betreft een noodzakelijke ontwikkeling.

Tijdens de SKK-commissie hebben we onze zorgen geuit over de bouwstenen, waarbij het water-vraagstuk de basis vormt en vanuit het waterschap komt, en waarbij een biodiversiteits-plus een optionele bouwsteen is die door Staatsbosbeheer is geïnitieerd.

Vanwege de brede steun voor dit plan vanuit het AB hebben we een bijdrage achterwege gelaten en hebben we voor gestemd.


3.2 Projectplan waterwet dijkversterking Salmsteke

Dit besluit gaat over het deel van de Lekdijk-versterking dat het verst in ontwikkeling is, Salmsteke. Hier is een dijksegment gecombineerd met buitendijkse ontwikkeling, met name recreatief en voor de natuur.

Wij hebben met name zorgen over het ‘Prolock-systeem’, een kunststof scherm dat ‘piping’ tegen moet gaan (piping is een waterstroom door de dijk heen bij hoogwater, dat vervolgens zand mee neemt en daarbij het risico op een verzakking of uiteindelijk een dijkdoorbraak vergroot). Het feit dat dit scherm van kunststof is gemaakt, oftewel van plastic, geeft een risico op vervuiling.

Uiteindelijk hebben we voor dit plan gestemd, vanwege de urgentie om onze leefomgeving te beschermen tegen een door de klimaatcrisis vergroot risico op extreme waterafvoeren van de Lek. Tegelijkertijd vragen we de hoogheemraad het vervuilingsrisico in de gaten te houden en zullen we zelf ook een oogje in het zeil houden op dit onderwerp.

Lees hier de volledige bijdrage van Frank-Juriën Dam.


3.3 Regionale Veenweiden Strategie Utrechtse Veenweiden

Het veenweidegebied staat zwaar onder druk door de voortgaande bodemdaling en de daarmee gepaarde co2-uitstoot, wat een relatie heeft met het dominante landgebruik van de veeteelt. Niet gek dus dat in het klimaatakkoord is afgesproken een plan te maken hoe we dit gaan oppakken. De Regionale Veenweide Strategie wordt provinciaal uitgerold. Het waterschap wordt gevraagd daarin mee te gaan, defacto te tekenen bij het kruisje.

De fractie van de Partij voor de Dieren ziet, ondanks op zich redelijke intenties, grote bezwaren op deze strategie. Want hoewel we behoefte hebben aan een echt grote transformatie van het landbouwsysteem, zetten we in 90% van het landbouwareaal in op onderwaterdrainage, oftewel een tapijt van buizen. En 100% op landbouw. Deze RVS is dus pappen en drooghouden, waarmee we een bestuurlijke fuik ingezwommen zijn, met investeringen die op termijn niet houdbaar zijn. De Partij voor de Dieren heeft daarom tegen dit besluit gestemd.

Lees de hele bijdrage van Anjo Travaille hier.


3.4 Zuiveringsvisie 2050

Wij hebben ingestemd met dit besluit.

Lees de bijdrage van René van der Kruk hier.


3.5 Digitale Transformatie Visie 2022

Deze visie geeft richting aan de digitale ontwikkelingen binnen het waterschap. De Partij voor de Dieren fractie stemt in met deze visie.

De hieraan verbonden motie waarin wordt opgeroepen tot het oproepen van een aparte commissie steunen wij niet. Hoewel de digitale transformatie soms complex is, is ons standpunt dat dit vertaald wordt naar heldere politieke keuzes en dat andere onderwerpen, bijvoorbeeld klimaat en biodiversiteit, minstens een vergelijkbare aandacht verdienen.

Gerelateerd nieuws

Verslag AB 22 december 2021

Op woensdag 22 december heeft het Algemeen Bestuur wederom online vergadert in verband met de lockdown. De volgende bespreeks...

Lees verder

Verslag AB 11 mei: urgentie biodiversiteit nog niet erkend

De tweede vergadering van het Algemeen Bestuur van dit jaar. 3.1 Vaststelling peilbesluit Langbroekerwetering 2022 Het ops...

Lees verder