Verslag AB 22 december 2021


22 december 2021

Op woensdag 22 december heeft het Algemeen Bestuur wederom online vergadert in verband met de lockdown. De volgende bespreekstukken stonden hierbij op de agenda:

3.1 Vaststellen nieuwe bestuurlijke begrotingsstructuur en kostenverdeling Bestuur & organisatie

Hier heeft onze fractie voor gestemd.

3.2 Vaststellen Controleprotocol 2021 en 2022

Hier heeft onze fractie voor gestemd.

3.3 Vaststellen waterbeheerprogramma

In de kern is het Waterbeheerprogramma een goed document. We zien een behoorlijke ambitie op meerdere terreinen, waaronder klimaat en biodiversiteit. Lees hier de bijdrage van Anjo Travaille.

Ondanks dat, zagen we ook nog echt wel verbeterpunten, die we hebben verpakt en de volgende moties en amendementen:

Motie Grutto als 6e icoonsoort biodiversiteit (verworpen)

Amendement Aanscherping doelen biodiversiteit WBP (ingetrokken)

Amendement Geen promotie vangen van rietzangers, otters en vissen (verworpen)

Motie Inzicht in remming van bodemdaling in peilbesluiten (aangenomen)

3.4 Vaststellen Peilbesluit Zegveld 2021

Voor de omgeving van Zegveld is een nieuw peilbesluit voorgesteld. Bij voorgaande peilbesluiten vroegen we vaak nog om een goede afweging te maken met onder andere de co2-uitstoot en biodiversiteit, in plaats van de focus op de veeteelt. Dit maal zagen we dat die afweging wel is gemaakt, maar toch is de uitkomst grotendeels gericht op de landbouw. Vandaar dat we ons zouden moeten richten op concrete en meetbare maatregelen om de bodemdaling te beperken en het peilbesluit veel meer als integraal gebiedsproces moet oppakken. Bijdrage Frank-Juriën Dam.

Aan het eind van deze vergadering sloot Frank-Juriën Dam, als jongste lid van het AB, deze laatste vergadering van het jaar af met een terugblik op afgelopen jaar. Als relatieve nieuweling verwonderde hij zich over het typische taalgebruik tijdens vergaderingen en in beleidsstukken, hamerde hij op de klimaatcrisis die ons te wachten staat en maakte hij zich sterk voor een inclusiever bestuur.

Gerelateerd nieuws

Verslag AB 24 November 2021

De volgende bespreekstukken zijn behandeld: 3.1 Ontwerp-Begroting 2022 De Partij voor de Dieren heeft voor de begroting ges...

Lees verder

Verslag AB 9 maart

Op 9 maart j.l. vond de tweede vergadering van het Algemeen Bestuur plaats dit jaar. De eerste vergadering op 16 februari was...

Lees verder