Verslag AB 11 mei: urgentie biodi­ver­siteit nog niet erkend


11 mei 2022

De tweede vergadering van het Algemeen Bestuur van dit jaar.

3.1 Vaststelling peilbesluit Langbroekerwetering 2022

Het opstellen van peilbesluiten is één van de belangrijkste taken van het waterschap, hiermee wordt de hoogte bepaald van het waterpeil van een bepaald gebied. Door bodemdaling en veranderende functies moet dit waterpeil eens in de zoveel jaar geactualiseerd worden. Voorheen was de landbouw hierin de leidende factor, tegenwoordig speelt natuur een steeds belangrijkere rol hierin. Sinds een motie van de PvdD enkele jaren geleden moeten in ieder peilbesluit ook de verschillende aspecten voor natuur en klimaat worden meegewogen. Deze afweging wordt mondjesmaat beter, maar is nog niet voldoende. Daarom is samen met AWP een motie ingediend om dit verder aan te scherpen. Wat volgde was een lange discussie over biodiversiteit. De PvdD-fractie heeft tegen dit peilbesluit gestemd, de motie is verworpen. Wel heeft de hoogheemraad toegezegd beter toe te zien op het meewegen van biodiversiteit in peilbesluiten.

Lees hier de bijdrage van Anjo Travaille

Lees hier de Motie transparantie biodiversiteit in peilbesluiten

3.2 Uitvoeringskrediet celluloseterugwinning rwzi Leidsche Rijn

Wij hebben voor dit voorstel gestemd.

3.3 Uitvoeringskrediet Sterke Lekdijk

De klimaatcrisis laat zien hoe urgent het is om de rivierdijken goed op orde te hebben. Dit voorstel gaat om het formeel toekennen van de financiën aan dit project om verdere stappen te maken om tot uitvoering te komen. Wij hebben voor dit voorstel gestemd.

Gerelateerd nieuws

Verslag AB 9 maart

Op 9 maart j.l. vond de tweede vergadering van het Algemeen Bestuur plaats dit jaar. De eerste vergadering op 16 februari was...

Lees verder

Jaarverslag 2021: zaadjes ontkiemen

In 2021 waren we nog niet van corona af. Toch boekten we met onze fractie kleine successen, zoals de motie 'duurzame voedselk...

Lees verder