Bijdrage projectplan waterwet dijk­ver­sterking Salmsteke


9 maart 2022

In z’n algemeenheid een goed plan met een goed proces wat ons betreft. De scheiding tussen de dijk en uiterwaard qua bevoegdheden had scherper gekund, dan hadden we het in het nota van antwoord niet over de ooibossen hoeven hebben. Wij zouden immers ook graag ooibossen in het gebied zien.

Er is één ding waar we ons wel behoorlijke zorgen over maken, namelijk het prolocksysteem. En dan met name de vervuiling die het potentieel op kan leveren. Dit sluit aan bij de zorgen vanuit de MER-commissie, die niet worden weg genomen in de nota van antwoord.

Deze zorgen heb ik in 5 vragen verwerkt:

1. Eerder heeft de hoogheemraad bij andere deeltrajecten aangegeven dat het type pipingscherm in een latere fase behandeld zou worden. Bij dit project zien we dat er wordt voor gesorteerd op het prolocksysteem. In de nota van antwoord lezen we dat de keuze nog niet definitief is, in het stuk over stikstof lezen we met name over de manier waarop het systeem wordt aangebracht. Hoe definitief is dit systeem nou echt, en in hoeverre is dit prolock-systeem in beeld voor de andere deeltrajecten en wanneer kunnen we hierover besluiten?

2. Als de uitkomst van het onderzoek, waarvan we de uitkomsten komend najaar mogen verwachten, luidt dat er nanodeeltjes in het milieu terecht kunnen komen, is dit een no-go voor dit product?

3. Vindt de hoogheemraad dat dit onderzoek door een onafhankelijke partij uitgevoerd dient te worden?

4. In het document wordt al genoemd dat onder andere zaagstof en uitloging, zeker ook in relatie met de langere termijn, een risico is. In hoeverre is dit voor de hoogheemraad een no-go?

5. Kortom, is de hoogheemraad bereid een alternatief in te brengen waar geen kunststof in verwerkt is, ook voor de andere deeltrajecten?

Danku voorzitter.