Amen­dement Geen promotie van het vangen van riet­zangers, otters en vissen


22 december 2021

Het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, in vergadering bijeen op 2021,

Constaterende dat:

- In de Nota van beantwoording van over zienswijzen ontwerp WBP, nav de inspraak van Sportvisserij Nederland is toegezegd dat aandacht voor hengelen zal worden opgenomen in het WBP.

- In het ontwerp WBP, op verzoek van Sportvisserij Nederland, is vermeld dat HDSR aandacht heeft voor hengelsport.

Overwegende dat:

- Hengelen door looddepositie, betreding van oevers, bijvoeren, verlies van vislijnen en het contact met vissen, negatief is voor de KRW en waterkwaliteitsdoelen en voor de biodiversiteit in ons beheergebied.

- HDSR niet op verzoek van een hengelsportvereniging hoeft te promoten dat mensen de in onze watergangen levende vissen vangen, zoals we ook niet promoten dat zwanen, rietzangers en otters worden gevangen.

Besluit:

1. Op pagina 31 van het ontwerp WBP, tweede regel de zin:

‘Hierbij hebben we ook aandacht voor de recreatieve functie van water zoals zwemmen, varen en hengelsport’

Te vervangen door:

‘Hierbij hebben we ook aandacht voor de recreatieve functie van water zoals zwemmen en varen’

2. Op pagina 42 van de Nota van beantwoording over zienswijzen ontwerp WBP, de tekst:

‘Aanpassing:

Op pagina 16 voegen wij een passage over (water)recreatie, waaronder zwemmen, varen en hengelsport toe.’

Te verwijderen.

Fractie Partij voor de Dieren, Anjo Travaille


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren, ChristenUnie, 50PLUS

Tegen

LNE, WaterNatuurlijk, CDA, PvdA, VVD, W@I

Lees onze andere moties

Motie Noem het beestje bij de naam

Lees verder

Motie Hanteren grutto als 6e icoonsoort biodiversiteit

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer