Motie Inzicht in remming van bodem­daling bij peil­be­sluiten


22 december 2021

Het Algemeen Bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, in vergadering bijeen op 22
december 2021,

Constaterende dat:

• HDSR als m.b.t. bodemdaling als doelstelling heeft dat de snelheid van bodemdaling in 2030 met gemiddeld 50% is verminderd.

Overwegende dat:

• Met een nieuw peilbesluit voor langere tijd de snelheid van bodemdaling in een gebied wordt bepaald.

• Peilbesluiten een handig ondersteunend middel zijn om de doelen m.b.t. vermindering van bodemdaling en CO2 uitstoot door veenoxidatie te bereiken.

• We ambtelijk en bestuurlijk bij besluitvorming over bodemdaling moeten weten wat de invloed van een peilbesluit is op de snelheid van bodemdaling.

Draagt het college op:

• In peilbesluiten die vanaf 2022 worden vastgesteld, zo goed mogelijk aan te geven hoeveel remming van de snelheid van de bodemdaling wordt bereikt voor het peilgebied en, waar mogelijk, hoe dit zich verhoudt tot de doelstelling 2030.

En gaat over tot de orde van de dag.

Fractie Partij voor de Dieren: Frank-Juriën Dam, Anjo Travaille

Fractie 50+, Rob van den Hoek

Fractie AWP, Carel Dieperink


Status

Aangenomen

Voor

PartijvoordeDieren, 50PLUS, WaterNatuurlijk, LNE, W@I, PvdA, ChristenUnie, CDA

Tegen

VVD