Bijdrage Vast­stellen WBP 2022-2027


22 december 2021

AB 22 december 2021

3.2 Vaststellen WBP 2022-2027

Het WBP dat ter besluitvorming voor ligt is een goed WBP. De Stroomopwaartse gedachte die in het coalitieakkoord is aangekondigd heeft voor het eerst geleid tot een aantal doelen en ambities die hier bij passen. Goed werk van DB en ambtelijke organisatie. Ook over de meeste aanpassingen nav de commissie SKK zijn wij positief.

Fijn dat er zoveel inspraakreacties zijn, vaak ook best positief. Het WBP doet ertoe. Hoewel onze eerdere motie over het benoemen van de klimaatcrisis en biodiversiteitscrisis in het WBP het niet gehaald heeft, zien we dat dit in de tekst in de laatste versie van het WBP aardig tot uitdrukking is gebracht.

Stroomopwaarts is een prachtig woord, maar het mooiste woord is in het WBP is misschien wel ingebracht door de jongeren van de Waterraad: Klimaatanticiperen. Dus niet klimaatadapteren. Echt een mooi inzicht van de jongeren die hebben geadviseerd.

Toch hebben we ook twijfels over onze koers als waterschap. Het lijkt alsof HDSR niet voldoende in de gaten heeft dat in deze tijd van klimaatverandering, dreigend uitsterven van soorten, nieuwe verontreinigingen van oppervlaktewater, bodemdaling, vermesting en verdroging, wij als waterschap vooral moeten zorgen dat alles zoveel mogelijk blijft zoals het is. Wij faciliteren nog steeds. U vraagt, wij draaien. Dat kan echt niet meer. Commissie Remkes concludeerde over Stikstof al: Niet alles kan! Dat adagium zouden wij ook sneller moeten oppakken.

Niet alles kan. En daarvoor moeten ook wij als AB keuzes maken. Vanuit PvdD wil ik hiervoor voor het WBP focussen op Biodiversiteit en Veenweide.

Biodiversiteit

De meest voorkomende reactie in de inspraakreacties is de vraag naar smart doelen voor biodiversiteit. Dit is gevraagd door Natuurmonumenten, Utrechts Landschap, Natuur en Milieufederatie, Werkgroep biodiversiteit Zeist, Milieuzorg Zeist, Weidevogelbeheer Eiland van Schalkwijk en Staatsbosbeheer. Ook door diverse fracties in ons AB overigens en in een overgenomen motie uit eerste helft 2020. In het ontwerp WBP zijn de doelen voor biodiversiteit nog vager dan bij de KRW, en dat was al een dieptepuntje. Er is wel 1 aanpassing gemaakt in de nota van antwoord: namelijk dat we voor het thema Biodiversiteit aansluiten bij de landelijk aanpak die momenteel door Naturalis wordt uitgewerkt in het kader van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel.

VRAAG 1

We horen graag wanneer dit dan tot concrete doelen voor biodiversiteit voor HDSR gaat leiden en hoe die in een later stadium worden meegenomen in het WBP.

Vanuit het streven naar meer SMART doelen voor biodiversiteit zal AWP mede namens de PvdD een motie indienen mbt scherpere doelen.

MOTIE AWP

Grutto

We hebben voor biodiversiteit 5 icoonsoorten voor eigen terrein, oevers, watergangen, dijken en verbindingen. Maar niet voor het gebied waar wij misschien wel de meeste invloed hebben op biodiversiteit: het veenweidegebied. Daarom willen we graag het idee van Weidevogelbeheer Eiland van Schalkwijk honoreren om voor veenweidegebied de Grutto als 6e icoonsoort te benoemen.

De grutto is door het Nederlandse volk in 2015 gekozen tot onze nationale vogel. Het gaat niet echt goed met de grutto’s. In 30 jaar is de populatie met ongeveer 70% afgenomen. Dat is ongeveer minus 10.000 vogels in onze bestuursperiode in Nederland. Uit onderzoek van o.a. de Algemene Rekenkamer, gepubliceerd afgelopen november, blijkt dat de afname van het aantal grutto’s komt door het lage peil dat waterschappen hanteren in de veenweidegebieden. HDSR wil graag een goede biodiversiteit daar waar wij die beïnvloeden, zoals op eigen terrein, oevers, dijken, maar ook in veenweidegebied. De grutto is hiervoor een ideale icoonsoort. Hiervoor dienen we motie in, samen met AWP en 50+

MOTIE 1

Draagt het college op:

  • De Grutto toe te voegen aan de door HDSR gehanteerde icoonsoorten voor biodiversiteit, met bijzondere betekenis voor de ecologische toestand van het veenweidegebied.

Een ander punt mbt biodiversiteit in het WBP: Sportvisserij NL vraagt, u begrijpt het al, aandacht voor sportvisserij in het WBP. Vervolgens is dat in het WBP en in de nita van antwoord opgenoemn in het WBP. Als waterschap promoten we toch niet dat mensen zwanen, rietzangers, salamanders, otters of vissen vangen? Zeker niet op verzoek van een hengelsportvereniging. Hengelsport brengt onze doelen op het gebied van KRW, gezond water en biodiversiteit schade toe door betreding van oevers, bijvoeren, loodverlies, verlies van vislijnen en fysiek contact met vissen. Waarom zouden wij dat willen? Daarom het hebben we een amendement opgesteld waarin we voorstellen om hengelsport als voorbeeld van watersport uit het WBP en uit de nota van antwoord te halen.

Amendement 1

Veenweidegebied

Voor het veenweidegebied hebben we als doelstelling dat we de bodemdaling met gemiddeld 50% remmen. Daarvoor moeten we echt alle zeilen bijzetten. Toch zien we in de afgelopen peilbesluiten niet echt hoe we die 50% gaan bereiken. Wat we zien is hoe we de huidige functies blijven bedienen, gelegitimeerd met indexatie van peilen omdat de bodem is gedaald. Peilbesluiten zijn waardevolle instrumenten om onze doelen op het gebied van oa bodemdaling te realiseren. Maar nu zien we letterlijk niet hoe de peilbesluiten bijdragen aan dit doe. Daarom hebben we een motie opgesteld om dit voor ieder peilbesluit va 2022 juist wel inzichtelijk te maken.

MOTIE 2

Draagt het college op:

  • In peilbesluiten die vanaf 2022 worden vastgesteld, aan te geven hoeveel remming van de snelheid van de bodemdaling wordt bereikt voor het peilgebied.
  • Wanneer in een peilbesluit vanaf 2022 minder dan 50% remming van de bodemdaling wordt voorgesteld, aan te geven hoe dit zich verhoudt tot de doelstelling om voor 2030 gemiddeld 50% remming van de bodemdaling te realiseren.

Tot slot. Meer dan ooit, met zoveel doelen in ons WBP en urgentie, is het nodig dat we goed meten of we onze doelen bereiken. LNE en andere fratcie sbenoemden dit ook in de Cie/AB. Specifiek voor bodemdaling ligt hier ook een opgave. Doel is gemiddeld 50% remming in 2030.

VRAAG 2

  1. Wij horen graag wat het referentiejaar hierbij is?
  2. Wie er meet?
  3. Hoe vaak er gemeten wordt?
  4. Wat is er tot nu toe bereikt in ons gebied?

Eigenlijk is het nodig om een HDSR meetprogramma op te stellen. Is dat voorzien?

Tot slot: een prima WBP voor nu. Het is een stroomopwaartse kentering met het beleid in eerdere jaren. Dit is een richting waar we in ons laatste bestuursjaar mee kunnen werken. Maar voor de grote complexe opgaven op het gebied van o.a. klimaat, biodiversiteit, bodemdaling & waterkwaliteit moeten er de komende jaren nog wel een paar tandjes bij.

Interessant voor jou

Bijdrage Ontwerp Begroting 2021

Lees verder

Bijdrage Vaststellen peilbesluit Zegveld

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer