Bijdrage Ontwerp Begroting 2021


24 november 2021

AB 24 nov 2021

3.1 Ontwerp begroting 2022

Fractie PvdD, woordvoering Anjo Travaille

Als AB geven we vaak complimenten aan de HDSR organisatie. Dat is veelal terecht, maar deze keer wil ik beginnen met een compliment naar een éénmansfractie van ons bestuur: de CU. De CU heeft er deze bestuursperiode voor gekozen om steeds vanuit het perspectief van kinderen en kleinkinderen (en soms fietsers) te kijken of we de juiste dingen doen. Dat perspectief past goed bij de titel van de begroting 2022 ‘Koersvast en Toekomstbestendig’.

Transparantie & Lange termijn doelen

Voor 2022 ligt er een nette niet verrassende begroting. Voor de lange termijn ontbreekt het ons toch wel aan inzicht in de mate waarin we LT doelen bereiken, het tempo waarin we LT doelen bereiken en de benodigde middelen en hindernissen die we daarbij verwachten. Dat inzicht helpt ons AB om betere korte termijn beslissingen te nemen vanuit het perspectief van langere termijn. En het moment lijkt hiervoor rijp. We hebben de strategsche lijnen uitgewerkt, de doelen voor 2030/2050 zijn redelijk helder. Meerder fracties zouden nu graag meer inzicht krijgen in de manier waarop we onze lange termijn doelen bereiken. Hiervoor hebben we een motie opgesteld met alle oppositiepartijen. Overigens stelden ook enkele coalitiefracties tijdens de Cie behandeling vragen over het lange termijn perspectief.

MOTIE Inzicht in consequenties en benodigdheden voor realisatie lange termijn doelen HDSR (mede ingedend door VVD, CU, AWP, W@I, 50+

Dictum:

  • Om inzichtelijk te maken welke consequenties er volgen uit de gestelde lange termijn doelen en wat er nodig is om de lange termijndoelen te realiseren (o.a. technisch, personeel en financieel).
  • Het AB mee te nemen in dit inzicht en te betrekken bij de discussie over te maken (voorlopige) keuzes over bijvoorbeeld snelheid, prioriteiten en middelen.

RESULTAAT: Motie is overgenomen door DB (Hoogheemraad Mevr. Otterman). Er komt een thema avond die mede door AB leden wordt vormgegeven.

Afzonderlijk wil ik enkele punten bespreken mbt Bodemdaling, VTH, MR en Waterkwaliteit.

Bodemdaling

Inzicht en transparantie vragen we ook als het gaat om de aanpak van bodemdaling. We hebben onlangs een thema avond gehad over dit onderwerp. De olifant in de porseleinkast van het veenweidegebied is de 90:10 regeling (de verhouding tussen technische maatregelen en landbouwtransitie) die de afgelopen maand uit de hoge hoed kwam. Waarom geen 50:50 of 10:90? Als AB hebben we hierover nooit informatie gehad of een keuze gemaakt. Straks staat het in de RVS en dan kunnen we alleen nog voor of tegen stemmen. Het lijkt erop alsof het AB de afgelopen jaren een onderwaterdrainage fuik is ingezwommen. De pilots gaan grotendeels over onderwaterdrainage de communicatie gaat over onderwaterdrainage. En als oplossingsrichting krijgen we deze maand ineens als oplossing voor 90% van het gebied: Onderwaterdrainage.

Op de thema avond wilden meerdere fracties een onderbouwing van de 90:10 regeling en de gevolgen van andere scenario’s. Omdat hier tijdens de thema avond geen toezegging op kwam en deze kwestie erg urgent is, hebben we dit verzoek nu opgenomen in een motie.

MOTIE Inzichtelijk maken en bespreken van mogelijke maatregelpakketten bodemdaling (mede ingediend door AWP en CU)

Dictum:

  • Om eind 2021 / begin 2022, voor meerdere scenario’s van zowel technische maatregelen als transitie in grondgebruik aan te geven wat op hoofdlijnen de gevolgen zijn voor bodemdaling, kosten en watersysteem.
  • Deze scenario’s te bespreken met het AB voorafgaand aan de mogelijke instemming van de RVS.

RESULTAAT: De motie is tekstueel iets aangepast, mede ondertekend door diverse coalitiepartijen en overgenomen door het DB (Hoogheemraad Dhr. B. de Groot).

Een ander punt m.b.t. bodemdaling betreft de uitwerkingsmemo van het DB over de manier waarop peilbesluiten worden uitgevoerd. In de Nota peilbeheer hebben we gekozen voor een echt integrale afweging van alle aspecten waaronder CO2, bodemdaling, biodiversiteit. In de uitwerkingsmemo heeft het DB nu opgenomen dat we sommige aspecten bij sommige peilbesluiten niet meewegen, alleen benoemen. Het AB heeft met de Nota peilbeheer echter gekozen om alle aspecten altijd af te wegen. We vragen het DB om dit besluit van het AB te respecteren en niet een soort eigen Nota Peilbeheer light te hanteren.

RESULTAAT: Hoogheemraad de Groot heeft aangegeven dat alle aspecten altijd afgewogen worden. Dat moet tekstueel ook duidelijk zijn in de memo. Dhr de Groot heeft PvdD uitgenodigd om aan te geven waar de memo veranderd moet worden en zal dat dan doen.

We kijken uit naar het overzicht mbt pilots bodemdaling dat ons is toegezegd voor eind november. We zijn benieuwd of dat ook al de verkenning mbt de mogelijkheden en onmogelijkheden van transitie van grondgebruik en de mogelijke invloed van HDSR hierop bij zit. Dit was het dictum van de motie die we als AB aangenomen. Gezien de ontwikkelingen in de RVS en de genoemde 90:10 regeling lijkt dit nu extra urgent.

VTH

Een ander thema waar we graag meer inzicht en transparantie in willen is VTH. U heeft vast ook de recente berichten gezien over de Regionale OmgevingsDiensten die nauwelijks toezicht en handhaving uitvoeren. Bij 55.000 bedrijfbezoeken bleken 17.000 bedrijven de wet te overtreden. Aan deze 17.000 overtreders zijn 350 boetes uitgedeeld. Dus 2% van de geconstateerde overtreders van de wet hebben een boete gekregen. Als je nooit boetes uitdeelt, dan verlies je enorm aan impact in handhaving, vergunningverlening en communicatie. We willen graag weten hoe dit zit voor VTH bij HDSR. Sinds eind 2020 hebben we een PvA VTH. Dat is precies een jaar geleden. Evaluatie is onderdeel van de cyclus staat in het PvA. We verzoeken het DB om voor VTH in het eerste kwartaal aan het AB een evaluatie te geven over de effectiviteit van onze VTH. Inclusief doelen, contactmomenten en handhavingsacties.

RESULTAAT: Hoogheemraad de Groot heeft PvdD uitgenodigd aan te geven welke punten in de huidige jaarlijkse evaluatie VTH meegenomen moeten worden. Dit wordt dan meegenomen in evaluatie 2021.

MR

Transparantie willen we ook graag irt het MR beleid en communicatie. Als AB hebben we in meerderheid ingestemd met het uitroeien van alle MR in Nederland. In de begroting wordt dit, in navolging van de UvW ‘Terugdringen tot de landsgrenzen’ genoemd. Maar er wordt geen enkele MR teruggedrongen naar Duitsland of België. We doden ze. Daar kunnen we best transparant over zijn toch? We willen het DB vragen om niet de mistige termen van de UvW te gebruiken en gewoon transparant te benoemen wat we doen.

MOTIE: Noem het beestje bij naam: vermijd ‘terugdringen tot landsgrenzen en benoem het vangen en doden van MR (Mede ingediend door CU).

RESULTAAT: Steun van VVD, CU, AWP, (met nadruk op begrijpelijk en transparant) maar verworpen na stemming door het AB.

Een tweede punt mbt MR is dat in het coalitieakkoord staat dat we bij nieuwbouw direct preventieve maatregelen worden getroffen tegen gravende dieren. MR zijn immers niet de enge gravende dieren. Overigens is er een motie van PvdD over MR en preventieve maatregelen aangenomen in 2010. We vragen daarom het DB of de aanleg van preventieve maatregelen inmiddels standaard is bij nieuwbouw.

RESULTAAT: Hoogheemraad Otterman zoekt eerdere toezeggingen en huidige werkwijze uit.

Waterkwaliteit

Dan transparantie en waterkwaliteit. Er gaat 10x zoveel geld naar waterkwaNtiteit als naar waterkwaLiteit, terwijl we grote knelpunten hebben in waterkwaliteit. Maar die ontwijken we. Bv door de 10 KRW maatregelen simpelweg onze doelen voor 2027 te noemen en door bij het Toekomstgericht waterbeheer waterkwaliteit gewoon niet mee te nemen terwijl klimaat enorm veel impact gaat hebben op waterkwaliteit in ons gebied. De laatste ontwijkende beweging is dat de en de Verbrede Impulsregeling waarin ook waterkwaliteit zat, ineens weg is. In 2016 hebben we met een PvdD motie gesteund door oa WN en VVD extra geld naar de Bijdrageregeling Kwaliteitsimpuls in de Stad kunnen toekennen. Daarna heeft het DB de regeling verbreed door er ook klimaatmaatregelen in mee te nemen. Toen was het de Verbrede Impulsregeling. En nu staat in de begroting 2022 dat de regeling een andere naam heeft gekregen het heet nu ‘Impulsregeling wateroverlast’. De regeling was oorspronkelijk bedoeld voor waterkwaliteit en is door het DB stap voor stap verandert in een regeling voor wateroverlast en klimaat. Overigens zonder dat ons AB hierover iets te zeggen heeft gehad. Onze vraag hierbij is: waarom heeft het DB een regeling die gericht was op verbetering van waterkwaliteit met gemeenten, helemaal gekaapt voor klimaatmaatregelen? En waarom is het AB hier niet in gekend?

Volgens onze fractie is dit geen juiste gang van zaken en willen we met een amendement de verandering van naam en doelstelling in de begroting corrigeren.

Amendement Verbrede Impulsregeling niet vervangen door Impulsregeling Wateroverlast

RESULTAAT: Hoogheemraad de Groot heeft voorgesteld om de verbrede impulsregeling om qua te vervangen door Impulsregeling Leefomgeving en heeft toegezegd dat de regeling voor zowel waterkwaliteit als klimaat beschikbaar blijft. Het amendement is aangenomen door het AB en wordt verwerkt in de tekst van de begroting.

Tot slot

2022 is het laatste volledige jaar in deze bestuursperiode. De PvdA noemde het in de Cie al het oogstjaar. Laten we er samen voor zorgen dat 2022 een belangrijke stap wordt in die echt toekomstbestendige aanpak die we voor ogen hebben.