Motie Remming bodem­daling in peil­be­sluiten


22 december 2021

Het Algemeen Bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, in vergadering bijeen op 22 december 2021,

Constaterende dat:

  • Het waterschap het doel heeft dat de bodemdaling in 2030 met 50% is verminderd.
  • In de Beleidsnota Peilbeheer 2019 geen hard doel voor bodemdaling is mee genomen.

Overwegende dat:

  • Een nieuw peilbesluit voor langere tijd de bodemdaling in een gebied bepaald.
  • Wanneer in afzonderlijke nieuwe peilbesluiten de 50% bodemdaling remming niet wordt gehaald, het moeilijk wordt om de waterschap-brede doelstelling van 50% bodemdaling remming te halen.

Draagt het college op:

  • Bij peilbesluiten die vanaf 2022 worden vastgesteld, te streven naar een remming van de bodemdaling van 50% of meer.
  • In peilbesluiten die vanaf 2022 worden vastgesteld, aan te geven hoeveel remming van de bodemdaling wordt bereikt.
  • Wanneer in een peilbesluit vanaf 2022 minder dan 50% remming van de bodemdaling wordt voorgesteld, aan te geven hoe dit zich verhoudt tot de doelstelling om voor 2030 50% remming van de bodemdaling in het beheergebied te realiseren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Fractie Partij voor de Dieren: Frank-Juriën Dam, Anjo Travaille


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen