Motie Inzicht in conse­quenties en beno­digd­heden voor reali­satie lange termijn doelen HDSR


24 november 2021

Het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, in vergadering bijeen op 24
november 2021,

Constaterende dat:

• Het verwoorden van toekomstbestendige lange termijn doelen (2030 / 2050) van HDSR, mede op basis van de 10 strategische lijnen, redelijk gevorderd is.

• Uit deze lange termijn doelen diverse technische, personele en financiële opgaven voor HDSR volgen.

Overwegende dat:

• Het AB gebaat is bij het maken van de juiste keuzes voor de korte termijn vanuit een perspectief voor de lange termijn.

• De lange termijn opgaven, bijvoorbeeld op het gebied van bodemdaling, waterkwaliteit en klimaatrobuustheid, waarschijnlijk een grote inspanning vragen van HDSR over een lange periode.

Draagt het college op:

• Om inzichtelijk te maken welke consequenties er volgen uit de gestelde lange termijn doelen en wat er nodig is om de lange termijndoelen te realiseren (o.a. technisch, personeel en financieel).

• Het AB mee te nemen in dit inzicht en te betrekken bij de discussie over te maken (voorlopige) keuzes over bijvoorbeeld snelheid, prioriteiten en middelen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Fractie Partij voor de Dieren, Anjo Travaille

Fractie VVD, Bas Groenendijk

Fractie Algemene Waterschapspartij, Carel Dieperink

Fractie 50 plus, Rob van den Hoek

Fractie Waterschap@lnwonersbelangen, Eimert Verkaik

Fractie Christen Unie, Kees van Kranenburg


Status

Overgenomen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Inzet HDSR in gebiedsprocessen

Lees verder

Motie Inzichtelijk maken en bespreken van mogelijke maatregelpakketten bodemdaling

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer