Motie Inzich­telijk maken en bespreken van mogelijke maat­re­gel­pak­ketten bodem­daling


24 november 2021

Het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, in vergadering bijeen op 24 november 2021,


Constaterende dat:

- Begin 2022 de Regionale Veenweide Strategie (RVS) gereed zal zijn;

- In de RVS technische maatregelen en maatregelen op het gebied van transitie in grondgebruik worden opgenomen die gezamenlijk moeten bijdragen aan het verminderen van de snelheid van bodemdaling met tenminste 50% in 2030;

- Er met het AB één scenario is gedeeld waarbij circa 90% van het gebied van technische maatregelen wordt voorzien en waarbij in circa 10% van het gebied een transitie in grondgebruik wordt voorzien.

Overwegende dat:

- Het waterschap niet beslist over toekenning van ruimtelijke functies, maar wel vanuit haar adviserende en beherende rol kan bijdragen de meest effectieve en duurzame maatregelen;

- Het algemeen bestuur graag een afgewogen keuze maakt voor een effectieve bodemdalingsaanpak;

- Het algemeen bestuur hiertoe graag begrijpt wat de gevolgen zijn van verschillende varianten met zowel technische maatregelen als grondgebruik transitiemaatregelen.

Draagt het college op:

- Om eind 2021 / begin 2022, voor meerdere varianten van zowel technische maatregelen als transitie in grondgebruik aan te geven wat op hoofdlijnen de gevolgen zijn voor bodemdaling, kosten en watersysteem.

- Deze varianten te bespreken met het AB voorafgaand aan de mogelijke instemming van de RVS.


Fractie Partij voor de Dieren, Anjo Travaille

Algemene Waterschapspartij, Carel Dieperink

Christen Unie, Kees van Kranenburg

WaterNatuurlijk

PvdA

CDAStatus

Overgenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Inzicht in consequenties en benodigdheden voor realisatie lange termijn doelen HDSR

Lees verder

Amendement Verbrede Impulsregeling niet vervangen door Impulsregeling Wateroverlast

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer