Bijdrage Ontwerp wijziging peil­be­sluit De Tol 2019 - deel­gebied Kortrijk 2021


6 oktober 2021

3.4 Ontwerp wijziging peilbesluit De Tol, deelgebied Kortrijk

Peilbesluiten zijn ongeveer het hart van ons waterschap. Met ieder peilbesluit kunnen wij de omgeving beter inrichten op de opgaven waar we nu en straks voor staan. Juist met peilbesluiten kunnen wij, samen met andere partijen de omgeving stroomopwaarts vormgeven. Maar benutten wij deze kans wel voldoende?

Waar we vandaag niet over besluiten, maar wat wel bij de stukken zit is de memo Planproces en afwegingen bij gebiedsplannen met peilbesluiten. Dit is een uitwerking van de Nota peilbeheer en komt voort oa uit ons overleg in december 2020 over wat we afwegen in peilbesluiten en hoe wordt gewogen.

In de Nota peilbeheer zijn een aantal aspecten genoemd die altijd moeten worden meegewogen zoals bodemdaling, biodiversiteit en CO2 uitstoot. In de memo is aangegeven dat dat voor sommige plannen niet wordt meegewogen, maar alleen benoemd. Het AB heeft echter met de nota peilbeheer besloten om altijd alle aspecten te wegen. Niet soms wel en soms niet. Hoe kijkt het DB hier tegenaan?

Dan het voorliggende peilverlagingsbesluit. Pardon peilbesluit. Wat betreft de fractie van Partij voor de Dieren is de redeneerlijn in het peilbesluit onjuist, is de ambitie niet stroomopwaarts en zijn er veel aannames die niet gewaarborgd zijn.

De redeneerlijn in het voorliggende peilbesluit lijkt een tunnelvisie. Er moet een nieuw peilbesluit komen, ‘Wat willen de agrariërs in dit gebied? 7 cm lager peil omdat de bodem 7 cm gezakt is, ok, dat kunnen we doen met een onderwaterinfiltratiesysteem.’ En dan doen we er nog wat bij voor biodiversiteit.

In plaats van:

Wat zijn de opgaven in dit gebied, wat zijn mogelijke oplossingsrichtingen, wat is de maatschappelijk optimale uitwerking? Wat zijn varianten met peilverlaging en peilverhoging? Wat zijn kansen voor landbouwtransitie? Waar kunnen we bodemdaling omkeren? Hoe kunnen we de eenzijdige biodiversiteit in dit gebied verbeteren? Ok, als we dat allemaal hebben bekeken, dan werken we 1 of enkele varianten uit en die leggen we voor aan het AB en de omgeving.

Naast de redeneerlijn, of het proces heeft de PvdD fractie ook moeite met de uitkomst. Met het voorliggende peilbesluit kiezen we voor peilverlaging terwijl we peilen juist omhoog willen hebben. We kiezen voor een experimentele techniek die in een paar waterschappen gestopt is omdat het niet werkt. En we vertrouwen erop dat Agrarische collectieven voor alle bedrijven een plan gaan maken voor biodiversiteit. En we gaan er vanuit dat agrariërs de kwaliteit van de bodem gaan meten. Met vrijwillige DAW in het achterhoofd is deze formule geen garantie voor succes.

Er zijn wel heel veel onzekere factoren terwijl HDSR het peil weer verlaagt. Hoe wil HDSR waarborgen dat de bodemdaling vermindert en de biodiversiteit verbetert?

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Regionaal bod U16 RES 1.0 en rolinvulling HDSR

Lees verder

Bijdrage Ontwerp Begroting 2021

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer